Bilda kommunalt områdesskydd

Ska du bilda kommunalt områdesskydd, som till exempel ett naturreservat? Projektet kan få stöd av Länsstyrelsen och ekonomiska bidrag.

Kommuner kan ta eget initiativ till att bilda naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Kommunen kan få bidrag för att köpa mark, betala ersättningar till markägare och även få medel till förberedelsearbetet.

Kontakta Länsstyrelsen i tidigt skede

Om ni har funderingar på att bilda exempelvis ett naturreservat kan ni ta kontakt med Länsstyrelsen. Ni får då en kontaktperson. Kontaktpersonen stöttar er när ni ska bilda naturreservatet.

Ekonomiskt stöd

Kommunen kan få statligt bidrag och LONA-bidrag när ni ska bilda områdesskydd.

Statligt bidrag

Kommunen kan få upp till 50 procent i bidrag från Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala ersättning till markägaren. Om kommunen själv är markägare kan kommunen få bidrag för minskningen i marknadsvärde.

Inrätta kommunala naturreservat på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

LONA-bidrag

Kommunen kan söka bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för arbetet med att bilda områdesskydd. Det kan användas till exempelvis arbetstid, inventeringar med mera.

Regionala strategier för skydd och restaurering av värdefull natur i Västerbotten

Det finns regionala strategier för länet som innehåller riktlinjer för hur målen om skydd och restaurering av länets finaste skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag, samt kust- och havsmiljöer ska uppnås.

Strategierna har tagits fram i samråd med representanter för kommuner, markägarorganisationer och olika intresseorganisationer och betonar vikten av samverkan mellan de aktörer som berörs av frågorna.

Strategi skog

Strategi hav och kust

Strategi sötvatten

Strategi våtmarker

Kontakt