Riksintressen för kulturmiljö

När ett område klassas som riksintresse innebär det att kulturmiljön i området är unik eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att dessa ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska i sina översiktsplaner, redovisa riksintresseområdena och ange hur dessa ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Se våra filmer om värmländska riksintressen

Dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer, vackra herrgårdar och spännande fornlämningslokaler. Fyrtioen av dessa miljöer har bedömts vara så värdefulla att de också är av nationellt intresse och har därför pekats ut som områden av riksintresse för kulturmiljövården. Några av dem har vi fångat på film. Hitta fler platser att utforska, att besöka, att utveckla.

Besöksmål - Kulturmiljöer i Värmland

Vid två av våra riksintressen har det också gjorts fotograferingar i 360 grader, som ger en fullständig vy av miljön på platserna.

360-foton av Mårbacka Länk till annan webbplats.

360-foton av Rottneros park Länk till annan webbplats.

Om riksintressen

Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra möjligheterna att nyttja intresset. Skyddsbehovet ska kontinuerligt ses över, och avvägningar och bedömningar i varje enskilt fall ska utgå från de behov som finns. Syftet är att det ska bidra till att säkerställa att statliga intressen tillgodoses i planeringsprocessen.

Riksintressena regleras i de hushållningsbestämmelser som finns i 3 och 4 kap. i miljöbalken.

Riksintressen vid all planläggning enligt PBL (Boverket.se) Länk till annan webbplats.

Riksintressen för kulturmiljö i Värmlands län

Det finns informationsblad som kort beskriver varje riksintresseområde samt en zoombar karta.

Zoombar karta över riksintresseområden Länk till annan webbplats.

Klicka på önskat område så öppnas informationsbladet (PDF).

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss