Riksintressen för kulturmiljö

När ett område klassas som riksintresse innebär det att kulturmiljön i området är unik eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att dessa ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska i sina översiktsplaner, redovisa riksintresseområdena och ange hur dessa ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Se våra filmer om värmländska riksintressen

Dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer, vackra herrgårdar och spännande fornlämningslokaler. Fyrtioen av dessa miljöer har bedömts vara så värdefulla att de också är av nationellt intresse och har därför pekats ut som områden av riksintresse för kulturmiljövården. Under 2020 kommer vi fånga flera av dessa på film. Hitta fler platser att utforska, att besöka, att utveckla.

Besöksmål - Kulturmiljöer i Värmland

Om riksintressen

Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra möjligheterna att nyttja intresset. Skyddsbehovet ska kontinuerligt ses över, och avvägningar och bedömningar i varje enskilt fall ska utgå från de behov som finns. Syftet är att det ska bidra till att säkerställa att statliga intressen tillgodoses i planeringsprocessen.

Riksintressena regleras i de hushållningsbestämmelser som finns i 3 och 4 kap. i miljöbalken.

Riksintressen vid all planläggning enligt PBL (Boverket.se) Länk till annan webbplats.

Riksintressen för kulturmiljö i Värmlands län

Det finns informationsblad som kort beskriver varje riksintresseområde samt en zoombar karta.

Zoombar karta över riksintresseområden Länk till annan webbplats.

Klicka på önskat område så öppnas informationsbladet (PDF).

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395