Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

I Värmlands län är ansökningsperioden år 2024 17 juni till 11 augusti. Ansökan görs på ett formulär på den här sidan eller genom att mejla uppgifterna i formuläret till betesformedling.varmland@lansstyrelsen.se.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Stöd ges inte för plöjning och insådd.

Hur går prioriteringen till?

Ett övergripande mål för ängar och betesmarker är att de efter restaureringen ska uppfylla villkoren för miljöersättning för skötsel av mark med särskilda värden, skogsbete eller fäbodbete. Om marken inte bedöms kunna nå dit med maximalt fem års restaurering kommer stöd inte att beviljas.

Vid bedömning av ansökningar om stöd prioriteras ansökningar som bedöms:

 • ha bäst förutsättningar för att på ett varaktigt sätt fortsätta skötseln av marken eller trädet efter restaurering,
 • bevara och gynna hotade hävdade naturtyper, rödlistade arter och spridningsmöjligheter mellan förekomster av dessa arter,
 • restaurera ängsmark.

För Värmlands län kan följande faktorer bidra till högre prioritering för en ansökan om att restaurera ängs- eller betesmark:

 • Restaurering av slåtterängar, skogsbeten och sätermiljöer.
 • Närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker.
 • Gynnsamt läge med tanke på grön infrastruktur för gräsmarker.
 • Möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur).
 • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
 • Riklig förekomst av kulturlämningar.
 • Bra kostnadseffektivitet.

Exempel på faktorer som kommer att sänka prioriteringen för en ansökan:

 • Om marken tidigare visat sig vara svår att restaurera.
 • Riklig förekomst av svårbekämpade arter (till exempel gråal eller blomsterlupin).
 • Svårbedömd långsiktighet.
 • Låg kostnadseffektivitet.

Om ansökan gäller restaurering av tidigare hamlade träd så görs en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden.

Ansök om bidrag

För att ansöka om bidraget fyller du i aktuellt formulär nedan. Se till att du får en bekräftelse till din e-post när du skickat in den.

Använd det här formuläret om du är intresserad av att restaurera slåtterängar och/eller betesmarker.


Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd


Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för: * (obligatorisk)
Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för:


Har det tidigare betalats ut statligt stöd eller EU-stöd för marken? * (obligatorisk)
Har det tidigare betalats ut statligt stöd eller EU-stöd för marken?
Beskriv till exempel trädskikt, igenväxning och grässvål.


Ange till exempel när den slogs/betades senast.


Ange hur lång tid du uppskattar att restaureringen kommer att ta.


Ange till exempel djurslag (eventuellt ras), antal och om du har du egna djur eller om du ska skaffa/låna.
Har du fått rådgivning kring den aktuella marken? * (obligatorisk)
Har du fått rådgivning kring den aktuella marken?Markera på en karta vilken mark ansökan gäller och bifoga den.

Använd det här formuläret om du är intresserad av att restaurera tidigare hamlade lövträd.


Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för. * (obligatorisk)
Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för.


Har det tidigare betalats ut statligt stöd eller EU-stöd för marken? * (obligatorisk)
Har det tidigare betalats ut statligt stöd eller EU-stöd för marken?Ange hur lång tid du uppskattar att restaureringen kommer att ta.
Har du fått rådgivning kring den aktuella marken? * (obligatorisk)
Har du fått rådgivning kring den aktuella marken?Kartan ska visa var de aktuella träden finns.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss