Vägledning och försiktighetsåtgärder i arbetet med invasiva arter

Denna vägledning vänder sig främst till dig som arbetar inom verksamheter eller organisationer som kan komma i kontakt med eller riskera spridning av invasiva främmande arter.

Det är viktigt att läsa på om invasiva arter och spridningsvägar för att mer effektivt kunna planera och genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har tagit fram stöd som är riktat till dig som direkt och indirekt jobbar med invasiva arter.

Stöd i arbetet med invasiva arter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Korrekt bekämpning och hantering av invasiva arter finns samlat i Naturvårdsverkets metodkatalog.

Metodkatalogen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Alla verksamheter och verksamhetsutövare ansvarar för att gällande lagstiftning kring invasiva främmande arter följs. Detta innebär bland annat att invasiva främmande arter inte får spridas. Innan en verksamhet eller åtgärd påbörjas behöver det finnas tydliga rutiner för hur invasiva främmande arter ska hanteras och hur spridning förebyggs. Det handlar främst om planering och att alla inblandade har fått information om de risker som ens verksamhet innebär och hur dessa minimeras.

Planering

Det är viktigt att ta hänsyn till invasiva främmande arter i ett tidigt skede av planeringen inför alla typer av åtgärder. Genom planering och förebyggande åtgärder går det att hålla nere kostnaderna i det långa loppet. Ett sätt för kommuner att jobba med detta kan vara att integrera invasiva främmande arter redan i översiktsplaner och i detaljplaneprocesser.

Att välja rätt art

Välj inhemska och helst lokala arter för att slippa överraskningar. Importerade plantor kan få med sig olika invasiva arter i jorden eller besvärliga skadedjur på själva växten. Våra insekter och fåglar kan inte heller leva på exotiska trädarter på samma vis som inhemska träd.

För att kontrollera om arten du vill plantera riskerar bli invasiv kan du slå upp den i Artdatabankens risklista. Du kan anpassa växtplan, planteringsställe och skötsel utefter växtens förmåga att ta över och sprida sig.

Artdatabankens risklista, SLU Länk till annan webbplats.

För dig inom parkförvaltning

Alla som arbetar inom parkförvaltningen bör erbjudas en utbildning om invasiva främmande arter. På så sätt kan arbetet med att hindra spridning bli en del av det dagliga arbetet. Det kan röra sig om att du vid nyplanteringar vet vad du planterar samt att du undviker arter som är, eller riskerar att bli, invasiva. Det är också viktigt att ha kunskap om hur olika arter ska hanteras så att bekämpning kan ske löpande på den egna marken.

Som parkförvaltare är du också en värdefull resurs i inventeringen och inrapporteringen av invasiva främmande arter i länet.

Åtgärder

En av de största spridningsvägarna av invasiva främmande arter inom landet är vid förflyttning av massor. Avfallshanteringen är en annan avgörande faktor för att undvika spridning av invasiva arter.

Grävning och masshantering

Fröer och rotdelar från invasiva växter som följer med jord som flyttas, exempelvis vid grävning eller masshantering, kan leda till nya bestånd på nya platser eller längs med transportvägen. Det är därför viktigt att hantera massor korrekt för att hindra vidare spridning.

När du flyttar massor bör du alltid täcka lasten, dels för att undvika att massorna faller av längs vägen, dels för att undvika att frön från invasiva arter längs körsträckan hamnar bland massorna.

När du ska utföra grävning på uppdrag, kontrollera att invasiva främmande arter hanteras i avtalet redan innan du påbörjar arbetet. Om du ser invasiva arter längs sträckan som du gräver på, registrera och rapportera arterna och kontakta upphandlaren eller projekteraren. Du kan också få rådgivning från oss på länsstyrelsen.

Avfallshantering

Invasivt växtmaterial ska hanteras så att det inte finns risk för spridning. Transport av avfall med invasiva främmande arter är en viktig riskfaktor där det behöver finnas tydliga rutiner.

Återvinningscentraler är, liksom övriga verksamheter, ansvariga för att hantera invasiva främmande arter i enlighet med lagstiftningen. De invasiva arterna ska hanteras så att spridning inte sker, exempelvis genom att samla in invasiva arter i en separat container eller tillsammans med övrigt brännbart avfall. Invasiva arter får inte hamna i kompost.

När återvinningscentraler tar emot jordmassor som riskerar innehålla grobara delar av invasiva växter behöver jordmassorna hanteras på ett särskilt sätt för att säkerställa att inga grobara delar längre finns i massorna. Detta kan exempelvis ske genom deponering eller förbränning. Jordmassor med invasiva arter kan behöva transporteras till förbränningsanläggning för hantering.

Från och med 1 januari 2024 ska den som har bioavfall hantera invasiva främmande arter separat från övrigt bioavfall. Avfall med invasiva främmande arter ska förbrännas.

Säker avfallshantering, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Parkslide kräver särskilda rutiner

Vid hantering av parkslideavfall krävs speciella rutiner då arten är mycket lättspridd. Parkslideavfall ska i möjligaste mån inte flyttas utan hanteras på plats exempelvis genom förbränning eller nedgrävning och inneslutning.

Bekämpning av parkslide, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kent Lindqvist

Handläggare för landlevande invasiva arter

Christian Harlos

Handläggare vattenlevande invasiva arter

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss