Fiske

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Illustration, barn som metar. @makemyday

Fiskeregler i Värmlands län

 

I Sverige ägs alla fiskevatten av någon och man måste därför ha tillstånd från ägarna för att få fiska. Undantaget är fritt handredskapsfiske efter kusten och i den fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön.

I Vänern råder alltså fritt handredskapsfiske och du behöver alltså inte köpa fiskekort för den typen av fiske. Allt annat fiske i länets sötvatten kräver fiskerättsägarnas tillstånd i form av köpt fiskekort eller annan överenskommelse.

Med handredskap avses fiske med fiske med ett (1 st) spö, pilk eller liknande redskap som är utrustat med lina och högst 10 krokar.

Även om handredskapsfiske är fritt i Vänern finns det fiskeregler du måste följa.

Fiskeregler i Vänern (PDF)PDF I foldern finns mer information om de regler som gäller vid fiske i Vänern.

Fishing Regulations for Lake Vänern (PDF)PDF

Angelbestimmungen für den See Vänern (PDF)PDF

Länsstyrelsen Värmland är samordningslän för frågor som rör Vänern.

Med sötvattensområdena menas allt vatten i sjöar, vattendrag och
kanaler.

I övriga sötvattensområden är det fiskerättsägaren som själv beslutar om fiskets utövande när det gäller sötvattensfiske. Undantag: fiske som inte regleras i författningarna, exempelvis i områdena uppströms första definitiva vandringshindret.

Vissa fiskerättsägare (exempelvis fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar) säljer fiskekort till allmänheten och deras fiskregler måste då följas.

Observera, fiskerättsägarnas regler får bara innebära en skärpning, aldrig en
lindring, av eventuella gällande författningar.

Bestämmelserna i sötvattenområdet angående, fiskemetoder, minimimått
och fredningstider gäller endast i de stora sjöarna och i vattendragen upp till
det första definitiva vandringshindret.

Förbud mot fiske av lax och öring i Klarälven
Fiske av lax och öring inom Klarälvens västra och östra fredningsområde under förbudstiden 20 maj -15 september får endast bedrivas med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.
Förbud mot fiske av lax och öring i Klarälven (nyhetsartikel)

Redskap ska vara utmärkta med vakare, kula eller cylinder samt märkas så att det framgår vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare eller fritidsfiskare (se FIFS 1994:14). 

För personligt registreringsnummer för redskapsmärkning kontakta .

Vill du ha ett personligt registreringsnummer för att fiska med rörliga redskap i Vänern, exempelvis nät kontakta Länsstyrelsen Värmland.

I Sverige är det förbjudet att fiska med ljuster, harpuner, spjut och andra redskap som fisken kan spetsas med. Det är även förbjudet att rycka fast fisk på kroken. Fisken måste självmant hugga på kroken.

Det är även förbjudet att fiska med skjutvapen, sprängmedel, gift och elektrisk ström.

  • Fiskelagen (1993:787)
  • Lagen om gräns mot allmänt  vattenområde (1950:595)
  • Förordningen om  fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716)
  • Föreskrifter om  märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar (FIFS 1994:14)
  • Föreskrifter om  fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

Stöd att söka inom havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att underlätta och stimulera utvecklingen av ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige, och för att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Flera av stöden riktar sig till både företag i fiskerinäringen, fiskare och beredningsindustrin som fiskehamnar och vattenbruksföretag.

Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pengarna är slut för det här stödet. Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan. Programperioden sträcker sig fram till 2020.

Stöd till diversifiering inom fiske länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan. Programperioden sträcker sig fram till 2020.

Fiskehamnar, landningsplatser, aktionshallar - stöd för anpassning till landningsskyldigheten
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
är något för er som, i projektform, ska genomföra en åtgärd för att underlätta kontroll av landningsskyldigheten och för att hantera den oönskade fångsten.

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar - stöd för förbättrad infrastrukturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
är något för er som, i projektform, ska genomföra en satsning för att förbättra infrastrukturen i hamnar, auktionshallar och landningsplatser så att de tjänster som erbjuds yrkesfiskare förbättras.

Stöd till investeringar inom fiske länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
är något för dig som till exempel vill investera i rovdjurssäkra redskap, redskap som ger ett mer selektivt fiske eller någon annan investering som bidrar till att minska fiskets inverkan på havsmiljön.

Stöd till investeringar som höjer kvalitet och mervärde på viltfångad fisklänk till annan webbplats
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan. Programperioden sträcker sig fram till 2020.

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du kan t ex söka stöd för yrkesutbildning, livslångt lärande, gemensamma projekt, spridning av kunskaper av ekonomisk, teknisk, regleringsmässig eller vetenskaplig art och innovativa förfaranden samt skaffa nya yrkeskunskaper.

 

Alla stöd i havs- och fiskeriprogrammen via Jordbruksverket. selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt