Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen – underlag för översiktsplanering i Uppsala län

Länsstyrelserna ska enligt plan- och bygglagen (2010:900), (PBL), varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse över statliga och mellankommunala intressen till kommunerna inför aktualiseringen av den gällande översiktsplanen för varje kommun. Denna sammanställning är till för att underlätta arbetet med de sammanfattande redogörelserna. Förhoppningen är också att den kan utgöra ett kunskapsunderlag som kan främja en kontinuerlig översiktsplanering i kommunerna samt underlätta Länsstyrelsens yttranden över översiktsplaner i både samråds- och granskningsskedet. Med översiktsplanering avser Länsstyrelsen främst de kommunomfattande översiktsplanerna, men också fördjupningar och tematiska tillägg. I sammanställningen finns underlag som berör länets åtta kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2018__5&context=33