Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många vill jobba med hållbarhetslöften

Uppsala slott, norra tornet i vinterskrud.

Länsstyrelsen håller en ceremoni på slottet fredag 24 november med ett trettiotal aktörer som tecknar nya hållbarhetslöften. LF Uppsala (tidigare Länsförsäkringar) och Tierps kommun är två av många som valt att vara med i Färdplan för hållbart län.

Färdplan för ett hållbart län är Uppsala läns gemensamma insats och går ut på att stärka miljö- och klimatarbetet. Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring, för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Inom ramen för färdplanen kan aktörer i länet teckna frivilliga hållbarhetslöften.

Vi är mycket glada för det stora intresse som finns för att delta och bidra till en positiv utveckling i länet. Takten i miljöarbetet behöver öka med tanke på att endast 2 av 16 nationella miljökvalitetsmål bedöms nås eller vara nära att nås i länet. Jag är övertygad om att samverkan gör att vi som län kommer längre, säger landshövding Stefan Attefall.

Självklart för LF Uppsala att skriva på

LF Uppsala har hittills gjort insatser för bland annat ökad gång och cykling, fossilfri arbetspendling och möteskultur, minskad klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt, inspiration till klimatsmarta val, utbildnings - och informationsinsatser för beslutsfattare, stimulering av klimatklok produktion och konsumtion genom cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi, och en hel del annat. Nu tecknar man hållbarhetslöfte med 20 aktiviteter för att minska klimatpåverkan och sex aktiviteter för miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

För LF Uppsala är det självklart att skriva på hållbarhetslöftet och därmed bli en del av projektet. Även om vi är en relativt stor aktör i Uppsala län kan vi inte lösa något på egen hand. Vi hoppas på fler samarbeten mellan näringsliv, kommuner och regionen kring detta. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om vi går ihop. Dessutom hoppas vi att denna typ av samarbete kan bidra till en lokal stolthet här i Uppsala län, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på LF Uppsala.

Ökad måluppfyllelse

Även för Tierps kommun är det en självklarhet att vara med.

Hållbarhetslöftena är ett bra sätt att visa upp det vi gör för att sprida goda exempel och inspirera andra, säger Sara Sjödal (C) som är kommunstyrelsens ordförande. Men det jag främst vill lyfta som en positiv kraft är själva processen som är kopplad till arbetet med hållbarhetslöften. Den ger en diskussions- och möjlig samverkansyta gentemot övriga aktörer som samlas inom området. Effekten blir att sådant som en kommun redan gör kan vässas lite till, för att med samma medel ge ökad måluppfyllelse genom att haka i andra organisationers arbete, fortsätter hon.

Nya löften tecknas

Tierps kommun jobbar brett och har antagit över 50 åtgärder och ännu fler aktiviteter inom alla fyra åtgärdsprogram; klimat, samhällsutveckling, vatten och biologisk mångfald.

De senaste åtgärdsprogrammen handlade om klimat och samhällsutveckling. Där ska vi anta nya löften om att skynda på klimatomställningen i den egna organisationen, exempelvis vad gäller våra tjänstefordon. Vi planerar också att utveckla arbetet med att restaurera våra våtmarker som har stor potential i att minska klimatpåverkan, samtidigt som det kan bidra till andra naturvärden, säger Sara Sjödal.

Många aktiviteter att välja mellan

Hållbarhetslöftena inom de fyra åtgärdsprogrammen sträcker sig flera år framåt. Inom varje program finns en rad aktiviteter som aktörerna kan välja. Till exempel kan det handla om bekämpning av invasiva arter, skötsel och restaurering av ängar, att främja en fossilfri arbetspendling, eller aktiviteter som rör giftfri miljö, hållbar livsmedelskonsumtion och hållbara transporter.

Att teckna hållbarhetslöften är helt frivilligt och det viktigaste är förstås att genomföra åtgärder som får effekt. Aktörer som kommuner, företag och föreningar kan genom hållbarhetslöften få hjälp med att identifiera och prioritera åtgärder, det ger tillgång till ett nätverk för lärande och det är dessutom en chans att visa upp vad man gör för att inspirera andra, säger Stefan Attefall.

Fakta om hållbarhetslöften

Över 50 olika aktörer i länet har aktuella löften med länsstyrelsen. Många har tecknat flera hållbarhetslöften med aktiviteter inom olika program. I år handlar nya löften om det uppdaterade programmet för minskad klimatpåverkan och det nya åtgärdsprogrammet för miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Målet med arbetet är förbättrat miljötillstånd i Uppsala län. Aktiviteterna grundar sig i de nationella miljökvalitetsmålen som är den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 - den globala handlingsplanen för omställning till hållbar utveckling. Agenda 2030 har antagits av FN:s medlemsländer och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Gruppbilder

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss