Vetenskaps-Societetens hus

Vid S:t Eriks torg finns två byggnader som är donerade till Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala. På gården ligger Museum Schefferianum, Sveriges äldsta museibyggnad, och mot gatan ligger bergmästare Johan Abraham Gyllenhaals bostad.

Museum Schefferianum

En av 1600-talets mest mångkunniga och inflytelserika humanister i Sverige, Johannes Schefferus, lät uppföra den kvadratiska byggnaden på 1660-talet för sina naturaliesamlingar. Liknande museer, så kallade kuriosakabinett, fanns redan i andra länder i Europa vid den här tiden.

Musum Schefferianum och Museum Gustavianum  

Museernas samlingar brukade innehålla stenar, mineraler, uppstoppade och torkade djur och föremål från främmande kulturer. De var både samlingar att visa upp, som till exempel det berömda Augsburgska konstskåpet som finns i Museum Gustavianum, såväl som ett material att studera och forska kring.

Det Augsburgska konstskåpet Länk till annan webbplats.

I anslutning till utställningsrummet fanns ofta ett arbetsrum och ett bibliotek. Det gör det också i Museum Schefferianum. Byggnaden består av ett långsmalt rum som Schefferus troligen använde som utställningslokal samt två mindre rum lämpliga som arbetsrum och bibliotek. Efter Schefferus död skingrades samlingen.

Johannes Schefferus

Johannes Schefferus (1621­–­­1679) var född i Strasbourg i Frankrike. År 1648 blev han inkallad av drottning Kristina till Sverige för att tillträda den Skytteanska professuren i vältalighet och politik vid Uppsala universitet. Hans forskningsområden var filologi och latinsk retorik. Schefferus var samlare av föremål, manuskript och böcker och var mycket intresserad av fornlämningar. År 1666 blev han ledamot av det nygrundade Antikvitetskollegium, vars uppgift var att studera, samla in och bevara fornlämningar i Sverige.

Johannes Schefferus (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Johan Abraham Gyllenhaals donation

Huset mot S:t Eriks torg byggdes under 1700-talets senare del som bostad åt bergmästaren och naturforskaren Johan Abraham Gyllenhaal (1750–1788). Sitt nuvarande utseende fick byggnaden under 1860-talet. Gyllenhaal testamenterade både sin bostad och Museum Schefferianum till Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala som sedan 1789 håller sina sammanträden här.

Kungliga Vetenskaps-Societeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är Vetenskaps-Societetens hus byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Vetenskaps-Societetens hus handlar det framför allt om att:

  • Museibyggnadens interiör följer samma mönster som andra museibyggnader från 1600-talet med ett större rum för utställning av föremål och två mindre rum, ett arbetsrum och ett bibliotek och därmed en del av en europeisk lärdomstradition.
  • Tvåvåningshuset är resultatet av renoveringen som genomfördes under 1860-talet. Byggnaden bevarar trots renovering i stora drag ändå den karaktär huset och tomten hade på Gyllenhaals tid under senare delen av 1700-talet.
  • Museibyggnadens placering snett i förhållande till annan bebyggelse vittnar om en äldre medeltida stadsplan.
  • Byggnadernas interiörer och exteriörer samt tomtens disposition utgör en av stadens mest värdefulla lärdomsmiljöer.
  • Byggnaden är intimt förknippad med en av de mest mångkunniga och inflytelserika humanisterna i 1600-talets Sverige, Johannes Schefferus, och är en viktig del av Uppsala universitets historia. Den har också ett museihistoriskt värde.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta

Adress: S:t Larsgatan 1 (S:t Eriks torg, Uppsala)
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: 1660-talet respektive 1700-talets senare del
Ägare: Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala
Skyddsår:
1967
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 509.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.