Högstaåsens naturreservat

– huvudvägen mot Norrland

Sandmiljö och stig i naturreservatet Högstaåsen

En promenad på Högstaåsen bjuder på fornlämningar och fornstrandlinjer, naturskog och rara örter. Här kan du uppleva rejäla höjdskillnader, den reser sig 30 meter över det flacka odlingslandskapet.

Reservatet är en del av Uppsalaåsen. Det består av ett åsparti med en ordentlig kulle i var ända och däremellan en smalare, skarpt utbildad åsrygg, som kallas Getryggen. I nordväst finns en gammal grustäkt, som delvis fyllts igen. I söder finns en stor grustäkt, där brytning av sand och grus fortfarande pågår.

Större delen av åsen är täckt av skog, på sluttningarna mest gran medan tallar växer på krönet. På åsens sidor kan man se tydliga fornstrandlinjer från den tid då det omgivande jordbrukslandskapet ännu var täckt av hav.

Skogen har förskonats från modernt skogsbruk och kan liknas vid en naturskog där det finns träd i alla åldrar, en blandning av olika trädslag och också mycket stående och liggande döda träd. Flera svamparter och örter knutna till gammal skog lever här, bl a den ovanliga bombmurklan och den lilla orkidéen knärot. Andra mer vanliga växter som trivs i skogen är lingon, blåbär, liljekonvalj och blåsippor.

Det finns många fornlämningar på åsen. I den norra delen ligger ett gravfält med två större högar och en mängd stensättningar. Forntidens människor valde ofta att begrava sina döda anförvanter högt uppe på åsar där gravarna var tydligt synliga i landskapet. Längs åskrönet löper en gammal ridstig som ända in på 1600-talet var en huvudväg mellan Uppsala och Norrland. Torra och öppna åsryggar var lättframkomliga och fungerade ofta som vägar i en tid före cement och asfalt.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

• Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
• Anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
• Gräva upp växter
• Framföra motorfordon annat än på därtill upplåtnma vägar
• Tälta eller göra upp eld
• Att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
Föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar gäller utöver detta.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 1968
Areal: 17,6 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.