Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:18

Utkom från trycket den 22 maj 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter för Södra Mälarens vattenskyddsområde, Stockholms län.

Beslutade den 16 maj 2024 (dnr 9197-2012).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, om vattenskyddsområde för Södra Mälaren, för den del av skyddsområdet som ligger i Stockholms län.

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, grundvattenzon samt primär, sekundär och tertiär skyddszon.

För att tillgodose syftet med skyddsområdet föreskriver Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken nedanstående skydds- och ordningsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

 • avfall: varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med
 • befintlig verksamhet, befintlig anläggning m.m.: verksamhet, anläggning m.m. som finns då dessa föreskrifter träder i kraft
 • bräddavlopp: anordning för avledning av överflödsvatten i magasin bassäng eller ledning då tillrinningen är större än avloppsanläggningens kapacitet
 • dagvatten: ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten
 • deponi: en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden
 • energianläggning: anläggning för lagring av och utvinning av värme energi eller kyla ur berg, jord eller vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord
 • föryngringsavverkning: slutavverkning där huvuddelen av träden i beståndet avverkas för att skapa en ny generation skog
 • grot: kortform för "grenar och toppar" efter en skogsavverkning
 • gödsel: samlingsnamn för mineralgödsel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel
 • hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden,
 • materialtäkt: brytning och bearbetning av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter
 • ny verksamhet, nya anläggningar m.m.: verksamhet, anläggningar etc. som etableras efter det att dessa föreskrifter träder i kraft
 • nödutlopp: en utloppsanordning från VA-anläggning där utsläpp kan ske vid haveri eller underhållsarbete eller liknande
 • risk för vattenförorening: en inte obetydlig eller ringa risk för tillförsel eller spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten inom Södra Mälarens vattenskyddsområde
 • sekundärt skydd: anordning som säkerställer att vätska från en läckande cistern, tank eller lös behållare kan fångas upp, t.ex. cistern som är försedd med dubbelmantling eller invallning
 • sopsand: sand, grus eller stenkrossprodukt som sopats upp från allmänna platser, gång- och cykelvägar och ytor som trafikeras av motorfordon.

Vattentäktszon

2 § Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktens huvudman ansvarar för att vattentäktszonen är synligt avgränsad på land och i vattnet.

Petroleumprodukter, drivmedel och andra
brandfarliga vätskor

3 § Inom primär skyddszon är hantering av petroleumprodukter, drivmedel och andra brandfarliga vätskor förbjuden. Undantag gäller för:

 1. drivmedel i fordons, båtars och arbetsmaskiners bränsletankar
 2. hantering för hushållsändamål
 3. hantering för försörjning av bostads-, jordbruks- och skogsbruksfastigheter
 4. tank i stationär förbränningsmotor som är försedd med sekundärt skydd.

Förbudet gäller inte befintliga verksamheter, vilka får bedrivas i den omfattning de
har då dessa föreskrifter träder i kraft.

All hantering ska ske på sådant sätt att risk för läckage eller spill minimeras.

4 § Inom sekundär skyddszon får hantering av petroleumprodukter, drivmedel och andra brandfarliga vätskor inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för:

 1. drivmedel i fordons, båtars och arbetsmaskiners bränsletankar
 2. hantering för hushållsändamål
 3. hantering för försörjning av bostads-, jordbruks- och skogsbruksfastigheter
 4. tank i stationär förbränningsmotor som är försedd med sekundärskydd.

Tillståndsplikten gäller inte befintliga verksamheter, vilka får bedrivas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.

All hantering ska ske på sådant sätt att risk för läckage eller spill minimeras.

5 § Inom tertiär skyddszon får nyetablering av anläggning för hantering av petroleumprodukter, drivmedel och brandfarliga vätskor med en sammanlagd cisternvolym överstigande 150 liter inte ske utan tillstånd. All hantering ska ske på sådant sätt att risk för läckage eller spill minimeras.

Kemiska bekämpningsmedel och hälso- och
miljöfarliga ämnen

6 § Inom primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel och andra hälso- och miljöfarliga ämnen, t.ex. kemikalier, tjärprodukter, färger m.m. förbjuden. Undantag gäller hantering för hushållsändamål som sker på sådant sätt att risk för läckage eller spill minimeras.

7 § Inom sekundär skyddszon får hantering av kemiska bekämpningsmedel och andra hälso- och miljöfarliga ämnen, t.ex. kemikalier, tjärprodukter, färger m.m. inte ske utan tillstånd. Undantag gäller hantering för hushållsändamål som sker på sådant sätt att risk för läckage eller spill minimeras.

Gödsel m.m.

8 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Yrkesmässig spridning av gödsel får inte ske utan tillstånd.
 2. Lagring av gödsel på marken är förbjuden. All lagring ska ske så att läckage eller spill inte kan spridas till omgivningen.
 3. Kompostering av latrin får inte ske utan tillstånd.

9 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Lagring av gödsel på marken är förbjuden. Undantag gäller för tillfällig lagring, vilket emellertid kräver tillstånd. All övrig lagring ska ske så att läckage eller spill inte kan spridas till omgivningen.
 2. Kompostering av latrin får inte ske utan tillstånd.

Rengöring av fordon och båtar

10 § Inom primär, sekundär och tertiär skyddszon är rengöring av motorfordon och båtbotten med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt förbjuden. Undantag gäller för rengöring som sker på sådant sätt att förorenad vätska inte släpps ut till grund- eller ytvatten utan föregående rening.

Energianläggningar

11 § Inom primär och sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Nya energianläggningar får inte anläggas utan tillstånd.
 2. Ändring av befintliga energianläggningar får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för ändringar som sker ovan mark på sådant sätt att risk för läckage eller spill minimeras.

Avloppsanläggningar och dagvatten

12 § Inom primär och sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Inrättande av avloppsanläggning för WC och/eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) med utsläpp till mark eller ytvatten får inte ske utan tillstånd.
 2. Nytt bräddavlopp och nödutlopp får inte anläggas utan tillstånd.
 3. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor som kan medföra risk för vattenförorening, t.ex. vägar, broar och parkeringsanläggningar får inte ske utan föregående rening.

Deponier och upplag

13 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Nya deponier får inte anläggas.
 2. Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. Undantag gäller för hushållsavfall samt avfall som uppkommit i egen verksamhet, som tillfälligt får lagras i avvaktan på borttransport och på sådant sätt att risker för läckage minimeras.
 3. Upplag av snö från områden utanför vattentäktszon och primär skyddszon är förbjudet.
 4. Upplag av sopsand, vägsalt eller annat kemiskt halk- eller dammbekämpningsmedel är förbjudet.
 5. Upplag av asfalt eller oljegrus är förbjudet.

14 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Nya deponier får inte anläggas.
 2. Nya upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. Undantag gäller för hushållsavfall samt avfall som uppkommit i egen verksamhet, som tillfälligt får lagras i avvaktan på borttransport och på sådant sätt att risker för läckage minimeras.
 3. Upplag av snö från områden utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
 4. Nya upplag av sopsand är förbjudet.
 5. Nya upplag av vägsalt eller annat kemiskt halk- eller dammbekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd.
 6. Nya upplag av asfalt eller oljegrus får inte ske utan tillstånd.

15 § Inom tertiär skyddszon gäller följande:

 1. Nya deponier får inte anläggas.
 2. Nya upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet. Undantag gäller för hushållsavfall samt avfall som uppkommit i egen verksamhet, som tillfälligt får lagras i avvaktan på borttransport och på sådant sätt att risker för läckage minimeras.

Mark- och anläggningsarbeten, täktverksamhet m.m.

16 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Materialtäkt är förbjudet. Undantag gäller för materialtäkt för markinnehavarens husbehov, vilket emellertid kräver tillstånd. Förbudet gäller inte befintliga täkter, vilka får bedrivas i enlighet med gällande täkttillstånd.
 2. Mark- och anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för:
  a. drift och underhåll av vägar, trafikanläggningar, va-, gas-, el-, fiber- och teleledningar etc.
  b. arbeten som endast medför ringa ingrepp i och på marken.
 3. Markutfyllnad och återfyllnad av schakt får inte ske med förorenade massor.

17 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Materialtäkt får inte bedrivas utan tillstånd. Denna tillståndsplikt gäller inte befintliga täkter, vilka får bedrivas i enlighet med gällande täkttillstånd.
 2. Mark- och anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för:
  a. drift och underhåll av vägar och trafikanläggningar, va-, gas-, el-, fiber- och teleledningar etc.
  b. arbeten som endast medför ringa ingrepp i och på marken.
 3. Markutfyllnad och återfyllnad av schakt får inte ske med förorenade massor.

18 § Inom tertiär skyddszon får markutfyllnad och återfyllnad av schakt inte ske med förorenade massor.

Väghållning

19 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Spridning av sopsand är förbjuden.
 2. Halk- och dammbekämpning ska ske på sådant sätt att användandet av vägsalt, saltinblandad sand och grus samt dammbindningsmedel minimeras.

20 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

Halk- och dammbekämpning ska ske på sådant sätt att användandet av vägsalt, saltinblandad sand och grus samt dammbindnings medel minimeras.

Vattenbruk

21 § Inom primär skyddszon är ny fisk- och skaldjursodling förbjuden.

22 § Inom sekundär och tertiär skyddszon får ny fisk- och skaldjursodling inte bedrivas utan tillstånd.

Skogsbruk

23 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Upplag av timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande under längre tid än 18 månader är förbjudet. Upplag som ligger kortare tid än 18 månader kräver tillstånd.
 2. Lagring av timmer i ytvatten är förbjuden.
 3. Föryngringsavverkning får inte ske utan tillstånd.

24 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Upplag av timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande under längre tid än 18 månader får inte ske utan tillstånd.
 2. Lagring av timmer i ytvatten får inte ske utan tillstånd.
 3. Föryngringsavverkning närmare än 50 meter från sjö och vattendrag får inte ske utan tillstånd.

Övrig miljöfarlig verksamhet

25 § Inom primär och sekundär skyddszon får ny miljöfarlig verksamhet som inte regleras på annat sätt i föreskrifterna och som kan medföra risk för vattenförorening inte bedrivas utan tillstånd.

Flotthamns grundvattenzon

26 § För Flotthamns grundvattenzon gäller följande:

 1. Nya energianläggningar och nya brunnar för uttag av grundvatten är för bjudna. Ändring av energianläggningar eller ändring av brunnar för uttag av grundvatten är förbjudet. Undantag gäller vattentäkt för allmän vatten försörjning.
 2. I övrigt gäller föreskrifter enligt 3, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 25 och 30 §§.

Ordningsföreskrifter

27 § Inom vattentäktszonen är det förbjudet att vistas utan medgivande från vattentäktens huvudman.

28 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Användning av motordrivet fordon på isbelagd sjö eller isbelagt vatten drag får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för boende på öar och till dem hörande transporter samt arbete i samband med räddnings- och säkerhetsåtgärder.
 2. Start och landning med sjöflygplan eller annat luftfartyg på sjö eller isbelagd sjö får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för boende på öar och till dem hörande transporter samt arbete i samband med räddnings- och säkerhetsåtgärder.
 3. Anordnande av tävlingar och liknande arrangemang med motordrivna vattenburna farkoster får inte ske utan tillstånd.

29 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

Anordnande av tävlingar och liknande arrangemang med motordrivna vattenburna farkoster får inte ske utan tillstånd.

Allmänna bestämmelser

30 § För vattenskyddsområdet gäller följande allmänna bestämmelser:

 1. Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av de vattentäkter som är föremål för skydd enligt detta beslut.
 2. Vattentäktens huvudman ska sätta upp informationsskyltar på väl synliga platser vid vägar, farleder, marinor och tankställen m.m. För detta ändamål får annans mark tas i anspråk. Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från vägledande myndigheter.
 3. För verksamheter och åtgärder som är tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, eller anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 11 kap. miljöbalken, krävs inte tillstånd enligt dessa föreskrifter.
 4. I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska ansökan prövas av den kommunala miljönämnden eller motsvarande i berörd kommun.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för mark- och vattenskydd.

---------------------------------------------------------------------

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2024.

Pågående verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter får, utan hinder av tillståndsplikten, bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen 2 år efter att dessa föreskrifter har trätt i kraft. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd och tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten inte beslutar om annat.

Pågående verksamhet som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter får, utan hinder av förbudet, bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen 2 år efter att dessa föreskrifter har trätt i kraft. Därefter får verksamheten inte bedrivas.

ANNA KINBERG BATRA

Maria Sävström, enheten för mark- och vattenskydd

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter för Södra Mälarens vattenskyddsområde, Stockholms län. Pdf, 137.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss