Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:15

Utkom från trycket den 17 maj 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Edsviken, Danderyds och Sollentuna kommuner.

Beslutade den 5 maj 2024 (dnr 26932-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Med anledning av elkabel på sjöbotten får ankring inte ske i Edsviken inom den förbudszon vars position framgår av kartbilaga till detta beslut.

Utmärkning med sjövägmärke, och tilläggstavlor som visar förbudets utsträckning i sidled och texten "Se sjökort", ska ske på land i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer på Vattenfall Eldistribution AB att tillse att sjövägmärken och tilläggstavlor uppsätts och vidmakthålls.

Denna föreskrift träder ikraft den 1 oktober 2024.

Föreskriften kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

CLAES LINDGREN

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2024:15 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Edsviken, Danderyds och Sollentuna kommuner Pdf, 457.6 kB.

Bilaga

Kartbilaga till 01FS 2024:15.

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms län sjötrafikföreskrifter, diarienummer 26932-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss