Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:22

Utkom från trycket den 8 juli 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för biotopskyddsområdet.

Beslutat den 28 april 2022 (dnr 511-60517-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 11 § första stycket 2 miljöbalken att avsätta del av Barnens ö 1:1 som biotopskyddsområde. Biotopskyddsområdet ligger ca 2 mil nordost om Norrtälje stad.

För biotopskyddsområdet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. om vad allmänheten har att iaktta inom biotopskyddsområdet. Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten inklusive markägaren och andra rättighetshavare, förbjudet att:

  1. ankra,
  2. framföra motordriven vattenfarkost,
  3. utplantera djur- eller växtart.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Josefin Sundberg, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2022:22 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för biotopskyddsområdet Pdf, 91.5 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss