Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:21

Utkom från trycket den 22 juni 2022

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud runt Lövholmen och Skäftingeholmen, Järfälla kommun.

Beslutade den 15 juni 2022 (dnr 2589-24016-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafik­förordningen (1986:300).

Ankring får inte ske inom 50 meter från Lövholmens/Skäftingeholmens östra strandlinje och inte heller inom 100 meter från holmarnas övriga strandlinjer, med undantag för särskild reglering av förbudsområdet enligt kartbilaga till detta beslut.

Utmärkning med sjövägmärken och tilläggstavlor som tydliggör förbudens geografiska omfattning, ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Det ankommer på Kommunalförbundet Norrvatten att tillse att sjövägmärken och tilläggstavlor uppsätts och vidmakthålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2022.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud runt Lövholmen och Skäftingeholmen, Järfälla kommun Pdf, 234.8 kB.

Bilaga 1

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 258-24016-2022

Kartbild över område med ankringsförbud

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss