Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:07

Utkom från trycket den 23 mars 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Lohärads prästgårds naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 14 mars 2022 (dnr 5112-64444-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av fastigheten Lohärads prästgård 10:1 som naturreservat. Reservatet är beläget cirka 10 km nordväst om Norrtälje och cirka 500 m norr om Lohärads kyrka.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
 2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Att plocka örter, blommor,bär och marksvamp är tillåtet,
 4. tälta mer än två dygn i följd,
 5. sätta upp permanent skylt, affisch eller liknade. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får uppsättas om dessa avlägsnas efter avslutat arrangemang,
 6. framföra motordrivet fordon på såväl snötäckt mark som barmark.

Föreskrifterna ovan ska inte gälla följande:

 1. jakträttsinnehavaren får använda terrängskoter (t.ex. fyrhjuling) på fast mark i samband med uttransport av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin,
 2. väghållare får underhålla befintlig väg och dess vägområde,
 3. träd som fallit över väg, stig eller in på tomt får kapas och dras åt sidan,
 4. för scout- och naturskoleverksamhet genomföra fältundervisning och därvid nödvändig insamling av djur och växter, ta naturmaterial som sten, pinnar, näver och mossa samt uppföra mindre gömsle och fågelmatning,
 5. inom föreskriftsområde F1 (enligt beslutskarta) får röjning av sly ske för att möjliggöra pulkaåkning,
 6. Lohärads församling eller Lohärads hembygdsförening får vid behov underhållsröja föreskriftsområde F2 (enligt beslutskarta) och den på skötselkartan markerade stigen och rastplatserna inför gökotta och andra event i området.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Amelie Lindhagen, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2022:7 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Lohärads prästgårds naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 105.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss