Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:02

Utkom från trycket den 4 februari 2022.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av Häverö-Bergby naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 8 dec 2021 (dnr 5112-25020-2012).

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att utvidga Häverö-Bergby naturreservat till att omfatta hela Norrtälje Häverö-Bergby 5:3. Med stöd av 7 kap. 5, 6, 7 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen att nya föreskrifter och syfte för reservatet ska ersätta tidigare föreskrifter och syfte i Länsstyrelsens beslut från den 27 april 2005 (dnr 511-1999-59096) och gälla för hela Häverö-Bergby naturreservat.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada såväl levande som döda träd och buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp eller plocka växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. tälta i mer än två dygn i följd på samma plats,
  5. ställa upp husvagn, husbil eller annat campingfordon,
  6. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling varvid föreskrifterna i Länsstyrelsens beslut den 27 april 2005 (Stockholms läns författningssamling 01FS 2005:69 Pdf, 37.6 kB.) upphör att gälla.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Kristina Jiselmark, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2022:02 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av Häverö-Bergby naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 114.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss