Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:33

Utkom från trycket den 19 november 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot ankring och förbud mot maskindriven farkost i vattenområde vid Tollare och Mårtens holme i Lännerstasunden, Nacka
kommun.

Beslutade den 15 november 2021 (dnr 258-51086-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde i Lännerstasunden som begränsas av räta linjer mellan, i väster, udden i nivå med Barkerivägen 23 och Mårtens holmes västra udde, samt, i öster, Mårtens holmes östra udde och fastighetens Tollare 1:16 östra gräns, får ankring inte ske.

2 § Inom det vattenområde i Lännerstasunden som begränsas av flytbron mellan land och Mårtens holme, samt fastighetens Tollare 1:16 östra gräns, får maskindrivna farkoster inte föras. Vattenområdena i 1 och 2 §§ visas på kartbilaga.

Sjövägmärken ska sättas upp på lämpliga platser i anslutning till begränsnings-linjerna och i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Det ankommer, i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket första meningen sjötrafikförordningen, på Nacka kommun att tillse att sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Dessa föreskrifter kommer att kungöras i Stockholms läns författningssamling (01FS) och i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 december 2021.
  2. Genom föreskrifterna upphävs p. 298 i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138 Pdf, 386.6 kB.; omtryck i 01FS 2018:48 Pdf, 519.3 kB.) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2021:33 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om förbud mot ankring och förbud mot maskindriven farkost i vattenområde vid Tollare och Mårtens holme i Lännerstasunden, Nacka kommun Pdf, 271.4 kB.

Bilaga 1

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 258-51086-2021.

Karta över det avlysta området.

1 § Inom det vattenområde i Lännerstasunden som begränsas av räta linjer mellan, i väster, udden i nivå med Barkerivägen 23 och Mårtens holmes västra udde, samt, i öster, Mårtens holmes östra udde och fastighetens Tollare 1:16 östra gräns, får ankring inte ske.

2 § Inom det vattenområde i Lännerstasunden som begränsas av flytbron mellan land och Mårtens holme, samt fastighetens Tollare 1:16 östra gräns, får maskindrivna farkoster inte föras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss