• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:06

Utkom från trycket den 22 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Tulka naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 22 november 2020 dnr 511-24761-2012.

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljö-balken att avsätta del av Norrtälje Tulka 2:6, Kusby S:5 och Kusby 2:2 samt i sin helhet Norrtälje Tulka 1:58 som naturreservat. Reservatet är beläget cirka 5 km nordöst om Hallstavik och cirka 10 km nordväst om Häverö kyrka.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som
    barmark.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§
miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Sandra Thunander, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:06 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Tulka naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 116.2 kB.

Kontakt