Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:06

Utkom från trycket den 22 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Tulka naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 22 november 2020 dnr 511-24761-2012.

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljö-balken att avsätta del av Norrtälje Tulka 2:6, Kusby S:5 och Kusby 2:2 samt i sin helhet Norrtälje Tulka 1:58 som naturreservat. Reservatet är beläget cirka 5 km nordöst om Hallstavik och cirka 10 km nordväst om Häverö kyrka.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som
    barmark.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§
miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Sandra Thunander, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:06 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Tulka naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 116.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss