Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östersjön på Almedalen

Almedalen på Gotland

Almedalen på Gotland

I veckan samlas politiker, forskare, företag och intresseorganisationer för att diskutera allt mellan himmel, jord och hav. För er som inte har möjlighet att delta på plats sänds flertalet av föreläsningarna och seminarierna online. Här nedan har vi samlat några som rör Östersjön.

Uppsala Universitet Campus Gotland står bakom ”Östersjödagarna i Almedalen 2023”, där ämnen som bland annat blått kol, havsbaserad vindkraft och övergödning genom internbelastning lyfts.

Nedan följer tider och ämne för seminarierna med en kortare beskrivning av samhällsfrågan, tagen från Almedalsveckans program. För den som är intresserad av finns utökad information om evenemanget och vilka som medverkar här, där även tidigare års seminarier finns länkade.

30/6 08:30-09:30 - Blått kol och klimateffekter i klimatbudget och havsförvaltning Länk till annan webbplats.

 • Blått kol finns idag inte med i klimatrapporteringar. Klimatförändringarnas effekt på haven har också ofta försummats i havsförvaltningen. Detta trots att havets bottnar skulle kunna utgöra en betydande kolsänka och att en klimatanpassad havsförvaltning kan bidra till att flera miljömål uppfylls.

30/6 10:00-10:45 – När och på vilket sätt möjliggör havsbaserad vindkraft en lösning på våra energiutmaningar? Länk till annan webbplats.

 • Ska Sverige bli klimatneutralt 2045 behövs en elektrifiering av transporter, nya produkter som "grönt" stål och cement, samt en mer cirkulär ekonomi. Till allt detta krävs mer elektricitet från förnyelsebara källor som exempelvis havsbaserad vindkraft och vätgas.

30/6 12:00-12:45 – Är Sverige på väg att bli stämt för sitt Östersjöarbete? Länk till annan webbplats.

 • Östersjöns tillstånds styrs primärt av kvaliteten på vatten som rinner in i Östersjön. Denna är reglerad av EUs ramdirektiv för vatten som antogs redan 2000 och är bindande för Sverige. Vad gör Sverige för att uppnå målen, hur ligger vi till, kan vi göra mer, vad händer om vi inte når målen?

30/6 13:15-14:00 – Premiering av lantbruk – samarbete längs värdekedjan för en renare Östersjö Länk till annan webbplats.

 • Utsläppen av näringsämnen till Östersjön behöver minskas. Lantbruket står för en stor del men stödet till åtgärder är för litet. Att livsmedel- och detaljhandelsföretag premierar lantbruk som gör hållbarhetsåtgärder är en outnyttjad potential. Vilka verktyg och affärsmodeller behövs för att lyckas?
Foto: Christina Fagergren

Cyanobakterieblomning i sjö, ett vanligt tecken på övergödning. Foto: Christina Fagergren

30/6 14:30-15:15 – Internbelastning i sjöar och hav – den osynliga övergödningsboven Länk till annan webbplats.

 • Övergödning är ett stort problem och arbetet pågår med att förbättra vattenkvaliteten. Men att minska näringsläckaget från land räcker inte när sjöbotten läcker fosfor, så kallad internbelastning. Hur vet vi vad detta beror på? Vilka åtgärder finns? Vad är fördelarna och utmaningarna med metoderna?

30/6 15:45 -16:30 – Hur ska marin miljöövervakning nästa åtgärdsbehoven? Länk till annan webbplats.

 • Långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. Utan tillräcklig kunskap kan inte samhällets behov av kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav mötas. Nu hotas miljöövervakningen av nedskurna anslag. Vad blir konsekvenserna

30/6 17:00-17:45 – Hur kan den fysiska planeringen förbättras för att främja utvecklingen av vattenbrukssektorn? Länk till annan webbplats.

 • Vattenbruk är en viktig del i den blå ekonomin och en hållbar omställning av livsmedelssektorn. Idag förväntas kommunerna planera för havet men saknar mandat och verktyg. Hur kan en mer aktiv och effektiv planering utformas för att lyfta vattenbruket i Sverige?

Sparbankernas riksförbund anordnar den 29/6 12:00-12:45 ett seminarium, med bland annat Naturvårdsverket och Blått Centrum Gotland, på temat " Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Tillsammans för ett friskare Östersjön" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Hur kan nytänkande kopplat till forskning ge ett friskare Östersjön? Vad händer om vi inte jobbar med Östersjöfrågan? Hur blir Östersjöfrågan viktig för våra ungdomar? Hur kan Sparbanker vara den lokala motorn för aktuella hållbarhetsfrågor?

Även Statens Lantbruksuniversitet (SLU) anordnar ett seminarium den 29/6 13:00-14:30 på temat ”Sveriges väg framåt för starka fiskbestånd och friska vatten – vilken roll har marint områdesskydd?” Länk till annan webbplats.

 • Målen är satta – och höga. Senast 2030 ska 30 % av världens natur vara skyddad. Idag mår dock en stor del av havsmiljön och fiskbestånden inte bra. Marint områdesskydd kan vara en effektiv åtgärd både för att stärka bestånden och havens ekosystem. Men hur och vad som behöver skyddas är ännu oklart.
Foto: Lance Anderson, Unsplash

Foto: Lance Anderson, Unsplash

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har även dom ett antal seminarier som kopplar till våra havsresurser på en större skala.

28/6 08:30-09:20 – Koordinerat åtgärdsarbete för våra vatten utifrån ett landskapsperspektiv – hur gör vi? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Vatten – en nödvändig, strategisk resurs. Idag är tillståndet i våra vatten bekymmersamt. På bekostnad av vattenmiljön har människan skapat det samhälle och den välfärd vi har idag. Går vi till historien, som det första samhället som inte kan rädda sig självt, för att det inte var kostnadseffektivt?

28/6 09:30-10:15 – Hur planerar vi smart för att få ut den vindkraft vi behöver i havet för klimatomställningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • För att uppnå Sveriges klimat- och energimål måste vi bryta beroendet av fossila bränslen. I och med den storskaliga elektrifieringen i industrin och transportsektorn förväntas vårt elbehov fördubblas till 2050. Hur planerar vi smart för att få ut den vindkraft vi behöver i havet?

28/6 10:30-11:15 – Hur får vi koll på våra vatten för att hållbart nyttja resursen i ett föränderligt klimat? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • FN:s klimatpanel har konstaterat att klimatpåverkan på såväl människor som ekosystem är mer framskridet än vi tidigare antagit. Hur lyckas man med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna i ett klimat under förändring?

30/6 08:00-08:45 – Havets ekonomi, en utopi? Så påverkar biståndet havet och människor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Havet – en frälsare av stagnerad tillväxt i väst och fattiga stater i syd? Det ska ge klirr i kassan, mat på borden, mildra klimateffekter och minska fattigdom. Men vilka intressen styr, och vem får del av kakan? Vilken roll spelar svenskt bistånd för kust och hav, och vad får det för effekter?

28/6 16:00 - 16:45 anordnar Ørsted seminariet Östersjön och havsbaserad vindkraft i balans med naturen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Klimatförändringar, föroreningar och syrefattiga bottnar är bara några av de allvarliga utmaningar som Östersjön står inför. Påverkan på djur- och växtliv är kritisk och kräver omedelbara åtgärder. Kan havsbaserad vindkraft bidra till att rädda Östersjön?

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss