Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Redovisning av samverkansprocesserna

Här presenterar Länsstyrelsen redovisningen av samverkansprocessen för de prövningsgrupper som ingår i den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Stockholms län.

I Tyresån finns ett kraftverk som ska omprövas enligt den nationella planen. Samverkansprocessen för prövningsgruppen Tyresån är avslutad. Här finns dokumenten från samverkansprocessen.

Tyresån – Redovisning av samverkan inför omprövning enligt den nationella planen för vattenkraft och dammar Länk till annan webbplats.

Mölnboån är ett biflöde till Trosaån och tillhör Trosaåns prövningsgrupp. I Mölnboån finns endast ett litet kraftverk som ingår i omprövningen enligt den nationella planen. Kraftverket ägs av en privatperson som planerar att avveckla verksamheten. Övriga kraftverk i Trosaåns avrinningsområde ligger i Södermanlands län. Kontakta Länsstyrelsen om du är intresserad av handlingar från samverkansprocessen i Mölnboån.

Samverkansprocessen för prövningsgruppen Eksågsån har inte startat ännu. Senast den 1 september 2036 ska verksamhetsutövarna i prövningsgrupp Eksågsån lämna in sina ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen. I prövningsgruppen ingår vattendragen Eksågsån, Råcksta å och Turingeån med tillhörande biflöden. Turingeån ligger i Stockholms län, övriga vattendrag i prövningsgruppen ligger i Södermanlands län.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss