Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Kartberättelse om grön infrastruktur i Sörmland

För att på ett enkelt sätt beskriva vad grön infrastruktur är har en kartberättelse tagits fram. I kartberättelsen visar vi även några av de kartunderlag som tagits fram i Södermanlands län. Materialet riktar sig till allmänheten men även till dig som arbetar med skog, mark och vatten, både som företagare och myndighet.

I kartberättelsen finner du exempel på hur du, med hjälp av olika kartunderlag, kan prioritera och planera olika åtgärder i naturen. Vi hoppas kunna inspirera många till att bidra i arbetet med att gynna den biologiska mångfalden i vårt vackra län!

Till kartberättelsen om grön infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Handlingsplanen för Södermanlands län presenterar kunskapsunderlag och förslag till åtgärder som behövs för att bibehålla och utveckla den gröna infrastrukturen i länet.

Handlingsplanen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplanen består av tre delar:

Del A: Bakgrund

Del B: Nulägesbeskrivning

Del C: Insatsområden och förslag till åtgärder

Syftet med det kunskapsunderlag som tagits fram är att lyfta landskapsperspektivet och utveckla det miljöarbete som görs idag. Länsstyrelsen ser handlingsplanen som starten på ett långsiktigt arbete där många aktörer tillsammans kan stärka den gröna infrastrukturen i länet.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

En viktig del i arbetet har varit att göra en beskrivning av den gröna infrastruktur som finns i länet idag, vilket kan studeras i handlingsplanens del B, Nulägesbeskrivning. Här kan man läsa om naturvärden och arter i länets skogar, odlingslandskap, våtmarker, vattenmiljöer och tätortsnära miljöer. Även hot och påverkan samt befintliga bevarandeinsatser finns beskrivet.

Att ha kunskap om nuläget för länets natur är viktigt för arbetet framåt och fortsatta insatser för att stärka den gröna infrastrukturen.

Nuläget och förutsättningar för grön infrastruktur i länet beskrivs också effektivt genom kartor. Titta under ”Kartor och underlag för planeringsarbete” för att komma åt detta underlag.

Via kartverktyget kommer nytt material att läggas ut efterhand som arbetet med grön infrastruktur går framåt.

Utmaningar idag och framöver

Befolkningstillväxten och utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur utgör en utmaning för grön infrastruktur i delar av länet. Handlingsplanen är ett viktigt underlag för att kunna göra en planering som hanterar detta och är långsiktigt hållbar för miljön.

Den pågående markanvändningen i jord- och skogsbruk har också stor påverkan på den gröna infrastrukturen. Handlingsplanen kan bidra till bättre prioriteringar av hänsyn och bevarandeinsatser och en ökad samverkan mellan olika aktörer.

I handlingsplanen kan man läsa mer om utmaningarna för den gröna infrastrukturen i olika naturtyper.

Insatsområden och åtgärdsförslag

Handlingsplanen beskriver sju insatsområden där åtgärder är angelägna för att bibehålla och utveckla en grön infrastruktur. För varje insatsområde presenteras ett antal åtgärdsförslag, se Del C i handlingsplanen.

Sju insatsområden

 • Marina miljöer
 • Sjöar och vattendrag
 • Våtmarker
 • Odlingslandskap
 • Skogar
 • Planering och prövning
 • Klimatanpassning

Vilka åtgärder som kan genomföras kommer att vara beroende av tillgängliga resurser och prioriteringar hos berörda aktörer – men många av förslagen har en nära koppling till redan pågående arbeten eller åtgärder som behövs för att uppfylla befintliga åtaganden. I handlingsplanen är åtgärderna endast översiktligt beskrivna, och de är inte kostnadsberäknade eller tydligt tidsatta. Det betyder att åtgärderna behöver förtydligas inför ett konkret genomförande. I samband med det är det också av central betydelse att de förankras och utarbetas i nära samverkan med berörda aktörer.

Kompletteringar till handlingsplanen

Underlag om friluftslivet

Länsstyrelsen har under 2022 samlat och tagit fram nya övergripande kartunderlag om friluftsliv. Bland annat finns kartor som visar bedömd allemansrättslig tillgänglighet och skyddade områden av betydelse för friluftslivet. Kartunderlagen finns presenterade i en rapport och de finns även inlagda i tjänsten webbGIS.

Rapporten Friluftsliv – tillgång till natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

WebbGIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mål för friluftsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underlag för värdetrakter för våtmarker

En regional våtmarksanalys har genomförts 2022 som ett underlag för att ta fram värdetrakter för våtmarker. Värdetrakterna omfattar områden med särskilt hög täthet av kända våtmarker som bedöms vara värdekärnor och/eller värdeelement för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer. Värdekärnorna är baserade på Naturvårdsverkets våtmarksinventering och rikkärrsinventering.
I Länsstyrelsens i Södermanlands särskilda kartverktyg (webbGIS) för Grön infrastruktur kan du både titta på och ladda ned kartunderlag

WebbGIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Metodbeskrivning av ArcGIS-analys för bestämmande av värdetrakter för våtmarker i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Hela kartmaterialet som presenteras i handlingsplanen finns tillgängligt via nedanstående länkar. Där finns även kompletterande lager. Kartunderlaget uppdateras kontinuerligt i takt med att nytt material tas fram.

 1. Mapserver
  Tillgång till kartmaterialet via server (REST), för egna online-applikationer (till mapserver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 2. Geodatakatalogen
  Läs mer om och ladda ner datamängderna (till geodatakatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Kartmaterialet från grön infrastruktur är en del av ett större bibliotek av kartmaterial som tillhandahålls av Länsstyrelsen i Södermanlands Län. Du hittar mer om detta, samt vår allmänna publika webbkarta, på vår webbplats under Karttjänster och geodata Öppnas i nytt fönster..

Notera! Värdetrakterna i kartorna ska inte likställas med områdesskydd. De beskriver områden med högre koncentrationer av värden än omgivande landskap och ska utgöra ett underlag för kommande naturvårdsinsatser i länet.

Många befintliga stöd och bidrag kan användas för att stärka naturvärden för den gröna infrastrukturen. Exempel på detta är Greppa Näringen, Lokala naturvårdsprojekt (LONA), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och Stöd för ädellövskogsbruk (Skogsstyrelsen). Läs mer om de olika bidragen i Naturvårdsverkets sammanställning: ”Stöd för naturvårdsåtgärder som kan bidra till den gröna infrastrukturen” .

Kontakta Länsstyrelsen om du vill ha konkreta tips om vad du kan göra i din organisation eller på din fastighet.

Stöd för naturvårdsåtgärder som kan bidra till den gröna infrastrukturen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LONA - Grön infrastrukturprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturvårdsverket har tagit fram en film om tätortsnära grön infrastruktur i Nyköping där kommunen och Länsstyrelsen deltar. Att jobba med tätortsnära naturområden ökar människors trivsel och gynnar många växter och djur. Filmen visar två exempel där Nyköpings kommun har skapat en trivsam boendemiljö och restaurerat strandängar och en ekhage och skapat livsmiljöer för många växter och djur. Det går att skapa en grön infrastruktur om det finns bra underlag och kunskap om naturen!

Grön infrastruktur i Nyköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu finns två till filmer från Södermanland under Goda exempel: Markägarens betydelse för grön infrastruktur – Hjälmarlandskapets lövmiljöer, och en forskningsfilm om gräsmarker i Nynäs naturreservat i Nyköping.

Goda exempel på arbete med grön infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets övriga filmer om grön infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Trine Haugset (GI-samordnare)
trine.haugset@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 42 92

Karin Ekstedt (GIS-handläggare, kartfrågor)
karin.ekstedt@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 42 52

Malin Almquist (Handläggare, odlingslandskapet)
malin.almquist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 43 66


Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss