Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län

I handlingsplanen presenterar vi kunskapsunderlag och förslag till åtgärder som behövs för att bibehålla och utveckla den gröna infrastrukturen.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län Länk till annan webbplats.

Handlingsplanen består av tre delar:

 • Del A: Bakgrund
 • Del B: Nulägesbeskrivning
 • Del C: Insatsområden och förslag till åtgärder

Syftet med kunskapsunderlaget är att lyfta landskapsperspektivet och utveckla miljöarbetet som görs idag. Länsstyrelsen ser handlingsplanen som starten på ett långsiktigt arbete där många aktörer tillsammans kan stärka den gröna infrastrukturen i länet.

Nuläge för länets gröna infrastruktur, del B i handlingsplanen

En viktig del i arbetet har varit att göra en beskrivning av den gröna infrastruktur som finns i länet idag. Det är viktigt att ha kunskap om nuläget för länets natur för arbetet framåt med att stärka den gröna infrastrukturen.

Du kan läsa om nuläget för naturvärden och arter i länets skogar, odlingslandskap, våtmarker, vattenmiljöer och tätortsnära miljöer. Vi har även beskrivit hot och påverkan samt befintliga bevarandeinsatser. Nuläget och förutsättningar för grön infrastruktur i länet beskrivs också genom kartor.

Kartor och underlag för planeringsarbete

Insatsområden och åtgärdsförslag, del C i handlingsplanen

Utmaningar idag och framöver

Befolkningstillväxten och utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur utgör en utmaning för grön infrastruktur i delar av länet. Handlingsplanen är ett viktigt underlag för att kunna göra en planering som hanterar detta och som är långsiktigt hållbar för miljön.

Den pågående markanvändningen i jord- och skogsbruk har också stor påverkan på den gröna infrastrukturen. Handlingsplanen kan bidra till bättre prioriteringar av hänsyn och bevarandeinsatser och en ökad samverkan mellan olika aktörer.

Insatsområden och åtgärder

Handlingsplanen beskriver sju insatsområden där åtgärder är angelägna för att bibehålla och utveckla en grön infrastruktur. För varje insatsområde presenterar vi ett antal åtgärdsförslag.

 • Marina miljöer
 • Sjöar och vattendrag
 • Våtmarker
 • Odlingslandskap
 • Skogar
 • Planering och prövning
 • Klimatanpassning

Vilka åtgärder som kan genomföras kommer att vara beroende av tillgängliga resurser och prioriteringar hos berörda aktörer – många av förslagen har dock en nära koppling till redan pågående arbeten eller åtgärder som behövs för att uppfylla befintliga åtaganden. I handlingsplanen är åtgärderna endast översiktligt beskrivna, och de är inte kostnadsberäknade eller tydligt tidsatta. Åtgärderna behöver förtydligas inför ett konkret genomförande. I samband med det är det också av central betydelse att de förankras och utarbetas i nära samverkan med berörda aktörer.

Kompletteringar till den regionala handlingsplanen

Underlag om friluftslivet

Länsstyrelsen har under 2022 samlat och tagit fram nya övergripande kartunderlag om friluftsliv. Bland annat finns kartor som visar bedömd allemansrättslig tillgänglighet och skyddade områden av betydelse för friluftslivet. Underlagen finns presenterade i en rapport och de finns även som digitala kartor.

Rapporten Friluftsliv – tillgång till natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartor och underlag för planeringsarbete

Mål för friluftsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underlag för värdetrakter för våtmarker

En regional våtmarksanalys har genomförts 2022 som ett underlag för att ta fram värdetrakter för våtmarker. Värdetrakterna omfattar områden med särskilt hög täthet av kända våtmarker som bedöms vara värdekärnor och/eller värdeelement för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer. Värdekärnorna är baserade på Naturvårdsverkets våtmarksinventering och rikkärrsinventering. Underlagen finns digitalt som kartor.

Kartor och underlag för planeringsarbete

Metodbeskrivning av ArcGIS-analys för bestämmande av värdetrakter för våtmarker i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Hela kartmaterialet som presenteras i handlingsplanen finns tillgängligt via nedanstående länkar. Där finns även kompletterande lager. Kartunderlaget uppdateras kontinuerligt i takt med att nytt material tas fram.

 1. Mapserver
  Tillgång till kartmaterialet via server (REST), för egna online-applikationer (till mapserver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 2. Geodatakatalogen
  Läs mer om och ladda ner datamängderna (till geodatakatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Kartmaterialet från grön infrastruktur är en del av ett större bibliotek av kartmaterial som tillhandahålls av Länsstyrelsen i Södermanlands Län. Du hittar mer om detta, samt vår allmänna publika webbkarta, på vår webbplats.

Karttjänster och geodata

Notera! Värdetrakterna i kartorna ska inte likställas med områdesskydd. De beskriver områden med högre koncentrationer av värden än omgivande landskap och ska utgöra ett underlag för kommande naturvårdsinsatser i länet.

Många befintliga stöd och bidrag kan användas för att stärka naturvärden för den gröna infrastrukturen. Exempel på detta är Greppa Näringen, Lokala naturvårdsprojekt (LONA), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och Stöd för ädellövskogsbruk (Skogsstyrelsen). I Naturvårdsverkets vägledning "Verktyg som främjar åtgärder för grön infrastruktur" finns en sammanställning av ekonomiska stöd och möjligheter till rådgivning.

Kontakta Länsstyrelsen om du vill ha konkreta tips om vad du kan göra i din organisation eller på din fastighet.

Verktyg som främjar åtgärder för grön infrastruktur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LONA - Grön infrastrukturprojekt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturvårdsverket har samlat ett antal filmer med goda exempel på arbete med grön infrastruktur. Bland annat finns en film om tätortsnära grön infrastruktur i Nyköping där kommunen och Länsstyrelsen deltar. Att jobba med tätortsnära naturområden ökar människors trivsel och gynnar många växter och djur. Filmen visar två exempel där Nyköpings kommun har skapat en trivsam boendemiljö och restaurerat strandängar och en ekhage och skapat livsmiljöer för många växter och djur. Det går att skapa en grön infrastruktur om det finns bra underlag och kunskap om naturen!

Filmer med goda exempel, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss