Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Goda exempel från Södermanland

Hjälmarens lövskogsmiljöer

Runt sjön Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt kulturlandskap, rika miljöer för biologisk mångfald och lövskogar som kan producera trädslag och sortiment som efterfrågas av marknaden. Runt sjön pågår ett samarbete över såväl läns- som kommungränser för att tillsammans inspirera till ett hållbart brukande med fokus på lövskogsmiljöerna. Filmen har tagits fram inom samarbetet.

Grön infrastruktur i praktiken – markägarens betydelse för grön infrastruktur, YouTube Länk till annan webbplats.

Projektet Hjälmarens lövskogsmiljöer är ett samarbete mellan myndigheter runt Hjälmaren. Det är också en del i arbetet med grön infrastruktur.

Fokus ligger på ett hållbart brukande av landskapet, till exempel lövskogsbruk, betade kulturlandskap och att gynna friluftsliv och tillgänglighet, men det handlar även om att bevara förutsättningar för det rika växt- och djurlivet.

Myndigheter som ingår:

  • Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanlands län
  • Skogsstyrelsedistrikten Sörmland-Örebro och Uppsala-Västmanland
  • Kommunerna Örebro, Eskilstuna, Vingåker, Katrineholm och Arboga.

En gemensam strategi har tagits fram som slår fast en gemensam viljeinriktning för myndigheternas arbete kring Hjälmarlandskapets lövmiljöer.

Strategi Hjälmarlandskapets lövskogar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Genom dialog och kunskapsutbyte vill vi inom projektet skapa ett nätverk mellan myndigheter, markägare, brukare, ideell naturvård, friluftlivsorganisationer med mera. Exempel på metoder för att nå ut till berörda är att ordna kurser, bjuda in till fältvandringar och ta fram informationsmaterial.

I samarbete med markägare har det skapats demonstrationsytor för lövskogsskötsel vid Göksholm i Örebro kommun och Sickelsjö och Bokärr i Arboga kommun.

Broschyr om sjöns värden och möjligheter

I broschyren Hjälmarlandskapets lövmiljöer – En rik kulturbygd med höga natur- och produktionsvärden får du en inblick i ett landskap med många värden. Den används vid kontakter med markägare, politiker, tjänstemän o s v och syftet är att väcka tankar kring sjöns historia och lyfta fram tankar kring utmaningar och möjligheter kopplat till det unika lövlandskapet.

Hjälmarlandskapets lövmiljöer Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om produktion av björk

Det krävs rätt skötsel för att lyckas med produktion av björkvirke. I den här broschyren lyfter vi fram några grundläggande regler när det gäller röjning, gallring och avverkning.

Produktion av björk Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Under mitten på 1800-talet genomfördes en av Nordeuropas största torrläggningar i Hjälmarens avrinningsområde. Först sänktes Hjälmaren och därefter sänktes och dränerades stora delar av Närkeslätten. Sänkningen medförde att det frigjordes cirka 17 000 hektar bördig åkermark.

Sänkningen av Hjälmarens vattenyta har präglat det sjönära landskap som vi har idag kring sjön. Stora arealer ny odlingsmark skapades. Men med tiden har delar försumpats och gradvis växt igen med lövskog eller planterats igen med gran.

Hjälmaren är idag en grund och näringsrik slättsjö. Sjön avvattnas genom Eskilstunaån till Mälaren. De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster. Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt vatten.

Strandängar och ekhagar i Nyköpings kommun

Grön infrastruktur i gräsmarker

I denna film får du veta mer om två forskningsprojekt inom gräsmarkernas gröna infrastruktur i Nynäs naturreservat. Bland annat berättar professor Sara Cousins från Stockholms universitet hur viktiga betesdjuren är för att bevara den biologiska mångfalden i gräsmarkerna.

Grön infrastruktur – forskning – Funktionell konnektivitet i gräsmarker, YouTube Länk till annan webbplats.

Goda exempel från andra delar av Sverige

Vad kan jag som lantbrukare göra?

Jordbruksverket har samlat inspiration och tips för hur man genom bete av skog, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar kan skapa hållbara landskap för många växter och djur.

Bete av skogar, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag som skogsbrukare göra?

Alla som äger mark, arbetar eller på andra sätt verkar i skogen, kan göra små och stora insatser för att stärka den gröna infrastrukturen.

Grön infrastruktur i skogen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Grön infrastruktur i samhällsplaneringen

Med underlag och kunskap om grön infrastruktur blir det tydligare vilka strukturer och kopplingar som bör bevaras, stärkas och utvecklas i samhällsplaneringen. Detta kan hanteras i grönplaneringsprocessen och sammanfattas i en grönplan. Läs mer om grönplanering på Naturvårdsverket och Boverket.

Vägledning om grönplanering, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta fram en grönplan, Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledning grön infrastruktur och fysisk planering, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss