Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Arbetet med förorenade områden sker på flera nivåer bland annat genom inventering, undersökningar och utredningar och åtgärder. I Södermanlands län har kommunerna tillsynsansvaret för de flesta objekten. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för cirka 120 objekt och arbetar aktivt med ett tiotal.

För en del av efterbehandlingsobjekten startar processen med efterbehandling ”på förekommen anledning”. Detta gäller såväl i samband med övervakning/tillsyn och tillståndsprövningar som när någon fastighetsägare eller entreprenör upptäcker markförorening i samband med schaktning. Man arbetar sedan vidare tillsynsvägen för att genomdriva avhjälpandeåtgärd. Detta gäller såväl för mindre och tidigare okända objekt som för objekt av mycket stor omfattning. De största efterbehandlingsprojekten i länet bedrivs på detta sätt. Nedan följer en beskrivning av det pågående arbetet med förorenade områden i länet.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har år 2022 fått medel från Naturvårdsverket för undersökningar och utredningar. Detta gäller för en undersökning i Eskilstuna kommun som finansierats med statliga medel, se tabellen nedan. Länsstyrelsen har även fått medel från Naturvårdsverket för att under år 2024 genomföra verifierande provtagning vid fem misstänkt PFAS-förorenade objekt. Prioritering och val av objekt för undersökningar sker under hösten 2023.

Bidragsobjekt (undersökning) med statlig finansiering.

Bidragsobjekt

Kommun

Kommentar

Fluffhög, Hammarby 19:4, ID 188645

Eskilstuna

En tidigare verksamhetsutövare mellanlagrade så kallat fluff/SLF (Shredder Light Fraction), en rest från bilfragmentering.

Lagringen ledde till bränder, verksamhetsutövaren gick i konkurs och fastigheten är idag abandonerad. Bidrag för akuta delåtgärder inom ramen för rättelse på felandes bekostnad beviljades och utfördes under år 2014. Under år 2022 har kommunen beviljats statliga medel för genomförande av en huvudstudie, vilket genomfördes under år 2022. Kommunen är tillsynsmyndighet.

Santessons Kemiska Tvätt- och Skönfärgeri, Stengeten 3, ID 133458

Eskilstuna

Beviljat bidrag åren 2021-2022 för utförande av huvudstudie. På fastigheten har det varit färgeri under åren 1905-1954. Kemtvätten använde sig av trikloretylen, eventuellt även bensen och petroleumprodukter. Huvudstudie utförd år 2022.


Södermanlands län har flera objekt som är aktuella för åtgärder som behöver finansieras med statliga bidragsmedel. Under år 2019 - 2022 har följande objekt beviljats bidrag:

  • Gasverk 2, på fastigheterna Slottsvakten 1, 3 och 4, ID 132177, i Nyköpings kommun har beviljats statligt bidragsmedel för åtgärd. På objektet har ett före detta gasverk legat och marken är förorenad med bland annat höga PAH-halter. Åtgärden har slutförts under 2020, men kontrollprogrammet har fortgått till år 2022. Slutrapportering till Naturvårdsverket pågår.
  • Ålberga såg (Kila möbler o Kila trä), ID 132325. Objektet berör två fastigheter som ligger i två olika faser. På fastigheten 8:1 i Nyköpings kommun har beviljats statligt bidragsmedel för åtgärd. På fastigheten Ålberga 8:1 har en tidigare sågverksamhet utfört tryckimpregnering. Föroreningar avseende främst koppar, krom och arsenik har påträffats. Åtgärden påbörjades år 2019 och fortgår under år 2022. Det har dock visat sig att kompletterande åtgärder krävs innan objektet kan avslutas.
    På fastigheten Ålberga 8:5 är åtgärder i huvudsak genomförda. Ansökan om kompletterande bidragsmedel för avslutande åtgärder är på väg in till länsstyrelsen. Kommunen är tillsynsmyndighet.
  • Stjernquist Metallfabrik AB, fastigheten Hedlandet 1:26 och 1:56, ID 133553 i Strängnäs kommun. På platsen har det funnits en industri som haft processer med ytbehandling av metaller. Föroreningar av klorerade lösningsmedel i jord och grundvatten. Bidrag beviljades för åtgärdsförberedelser under år 2022. En ansökan om förstärkta medel för fortsatt åtgärdsförberedande undersökning avseende åren 2023 – 2026 lämnas in hösten 2023. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Trycket på bostadsmark ökar allt mer, speciellt i länets större kommuner. Det påbörjas löpande processer med nya detaljplaner med syfte att bygga på förorenad mark, där länsstyrelsen och kommunerna i planprocessen har i uppdrag att bedöma om planen kan antas utan risk för människa och miljö.

Tjänstemännen som arbetar med förorenade områden på länsstyrelsen stöttar kunskapsmässigt när frågor inom deras kompetensområde dyker upp i andra ärenden på länsstyrelsen. Det kan t.ex. vara planärenden där det är aktuellt med exploatering av förorenad mark, eller muddringsärenden där det finns förorenade sediment. Tjänstemännen fungerar även som stöd i ärenden där pågående verksamhet ska utföra en undersökning inför nedläggning, eller där pågående verksamhet ska ta fram en efterbehandlingsplan.

Såväl kommunerna som länsstyrelsen bedriver regelbundet tillsyn på pågående miljöfarliga verksamheter som har förorenade områden.

För att öka saneringstakten på objekt i länet prioriterar Länsstyrelsen i Södermanlands län främst arbete med objekt inom riskklass 1 vilket innefattar både egeninitierad tillsyn mot ansvarig verksamhetsutövare, arbete med objekt som finansierats med statliga medel samt exploateringsärenden där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen bedriver tillsyn enligt kap 10 MB vid flera objekt i länet där det finns en ansvarig verksamhetsutövare, bl.a. vid nedanstående objekt.

Pågående tillsynsobjekt

Tillsynsobjekt

Kommun

Kommentar

SSAB EMEA AB,

ID 132440

Oxelösund

Länsstyrelsen bedriver tillsyn gentemot verksamhetsutövaren, lämnar yttrande i tillståndsprövning. Granskar inkomna saneringsanmälningar, har dialog kring förorenade områden inom verksamheten och informerar om lagstiftning.

Glödlampan 15 (verkstadsindustri), ID 132061

Nyköping

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och riktar sig till tidigare verksamhetsutövare. Länsstyrelsen har utfört en ansvarsutredning för det förorenade området och bedriver tillsyn för att driva ärendet framåt. Området är förorenat med klorerade lösningsmedel, metaller inklusive kvicksilver och PAH. Utredningar har gjorts men ytterligare undersökningar är under genomförande. Skolverksamhet pågår på platsen för vilken kommunen är tillsynsmyndighet.

Rådmannen 4 (verkstadsindustri), ID 132700

Katrineholm

Tidigare verkstadsindustri med ytbehandling. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet både mot tidigare verksamhetsutövare.

Oxelö Kalk och Dolomitverk,

ID 132474

Oxelösund

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Yttrande lämnas i internremisser gällande anmälningsärenden. Granskning av statusrapport och provtagningsplan.

Firma Albin, numera Gamiva AB mfl,

ID 131990

Gnesta

Tidigare ytbehandlingsindustri. Området exploateras för verksamheter och bostäder. Länsstyrelsen har drivit tillsynsärende parallellt med detaljplanärende.

Stockholm Skavsta Airport AB och Skavsta brandgropar,

ID 193510

Nyköping

PFAS från brandskum har påträffats i jord och grundvatten söder om Skavsta flygplats. Föroreningar av PFAS som härrör från brandövningsplatser i området behöver hanteras inför byggandet av Ostlänken. Handläggare på länsstyrelsen som arbetar med förorenade områden ingår i länsstyrelsens arbetsgrupp för Ostlänken. Trafikverket har hösten 2023 lämnat in en anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt § 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende saneringsåtgärder som ska vidtas inför byggandet av Ostlänken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen bedriver tillsyn mot flygplatsen och utgör internt stöd till plan och byggenhet genom att delta i samråd och yttrande över Trafikverkets järnvägsplaner och MKB gällande dragning av Ostlänken i området.


Länsstyrelsen har yttrat sig vid prövningar enligt miljöbalken, annan prövning i mark- och miljödomstol och infrastrukturprojekt som genomdrivs av Trafikverket. Bland annat har yttranden gjorts i dessa prövningar:

  • Oxelösunds hamn, tillståndsansökan om fortsatt och utökad hamnverksamhet i Oxelösunds kommun. För att genomföra ändringarna i verksamheten har även tillstånd sökts för vattenverksamhet och dispens från förbudet mot dumpning. Då ärendet berör konstaterade och potentiellt förorenade områden har prövningen samordnats internt inom länsstyrelsen. Tillstånd har meddelats hösten 2023. Tillsyn med avseende på förorenade områden kan bli aktuellt vid åtgärderna.
  • Yttrande i vattenverksamhetsärenden (anmälan och ansökan) enl. 11 kap MB. Under år 2023 har yttrande givits vid anmälan om vattenverksamhet gällande omlöp för fisk vid prövning av vattenkraftverk, som en följd av nationella planen för moderna miljövillkor för vattenverksamheter (NAP).
  • Ostlänken (Trafikverket). Handläggare på länsstyrelsen som arbetar med förorenade områden ingår i länsstyrelsens arbetsgrupp för Ostlänken och är delaktiga i yttranden som lämnas i processen. Bland annat behöver föroreningar av PFAS som härrör från brandövningsplatser i området hanteras inför byggandet av Ostlänken.

Kommande arbete

Under de kommande åren avser länsstyrelsen och kommunerna att driva ärenden/projekt avseende åtgärder i enlighet med prioriteringslistan, som finns under fliken Mål, strategier och prioritering.

Länsstyrelsen kommer fortsätta arbetar med de tillsynsobjekt, som nämns under Pågående arbete. Nedan sammanfattas länsstyrelsens kommande arbete med objekt (utan inbördes ordning) gällande utredningar och åtgärder, både vad gäller objekt där ansvarig verksamhetsutövare finns och objekt där ansvarig saknas.


Objekt som är aktuella för kommande arbete

Objekt

Kommun

Finansiering

Kommentar

Aspnäsets såg

Katrineholm

Bidrag

Huvudstudie pågående. Ansvarsutredning är utförd. Sågverk med doppning. Bidragsansökan för åtgärder väntas under 2024.

Buskhyttan såg,
ID 132180

Nyköping

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Objektet behöver tillsynas men resurser för detta finns tillgängliga först när några av de pågående objekten avslutats, förmodligen från och med år 2023.

Eskilstuna ytbehandling AB,
Ljusbågen 6,
ID 133201

Eskilstuna

Bidrag

En expropriationsprocess avslutad. Huvudstudie har avslutats. Åtgärder krävs. Kommunen är tillsynsmyndighet.

Fd Stjärnholms Metallförädling AB,
Fiskarstugan 1,
ID 132415

Oxelösund

Bidrag

Förstudie avslutad - huvudstudie ej påbörjad. Höga halter cyanid och metall (Zn, Ni mfl) har påträffats i dikessediment nedströms ett bostadsområde. Ytterligare undersökningar för att komplettera och verifiera resultaten bedöms vara nödvändiga för att möjliggöra framtagande av riskbedömning och åtgärdsförslag för området.

Gasverk 2, Slottsvakten 1, 3, 4
ID 132177

Nyköping

Bidrag

Status "Åtgärd avslutad - uppföljning ej klar". Förorening av främst PAH men även metaller. Kontrollprogram avslutades under 2022.

Nävekvarn, Nävekvarns bruk mfl,
ID 132254

Nyköping

Bidrag

Huvudstudie har slutförts. Åtgärder krävs. Behov av plan för att kunna påbörja åtgärderna etappvis behöver upprättas. Förfrågan om behov av huvudmannaskap har skickats till SGU men har avslagits.

OD:s kemtvätt

Oxelösund

Bidrag

Förstudie avslutad - ingen åtgärd. Tidigare kemtvätt, misstanke om förorening av perkloretylen.

Valhalla 3:8,
ID 133095

Eskilstuna

Bidrag

Huvudstudie avslutad Åtgärder krävs. Kommunen är tillsynsmyndighet. Förfrågan om behov av huvudmannaskap har skickats till SGU men har avslagits.


Valnöten 11,
ID 133248

Eskilstuna

Bidrag

Huvudstudie avslutad. Åtgärder krävs. Kommunen är tillsynsmyndighet. Förfrågan om behov av huvudmannaskap har skickats till SGU men har avslagits.

Hörnhammars handelsträdgård, ID 184815

Eskilstuna

Bidrag

MIFO fas 2-undersökning avslutad. Bidragsansökan för huvudstudie väntas under 2024.

Bäcktorps handelsträdgård, ID 185634

Eskilstuna

Bidrag

MIFO fas 2-undersökning avslutad. Bidragsansökan för huvudstudie väntas under 2024.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss