Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansvar för undersökning och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

Den verksamhet eller den privatperson som förorenat ett område är ansvarig för att bekosta och låta utföra undersökningar och saneringar. Även en verksamhetsutövare som har tagit över en verksamhet som orsakat en förorening kan bli ansvarig för undersökning och sanering av området.

Ansvar för förorenade områden, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Vägledning om efterbehandlingsansvar utifrån miljöbalken, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Fastighetsägares ansvar

En fastighetsägare kan vara ansvarig för undersökning och sanering av föroreningen om:

  • Fastighetsägaren har förvärvat en förorenad fastighet genom köp, byte eller gåva efter den 31 december 1998 och ingen ansvarig förorenare kan ställas till svars.
  • Fastighetsägaren gräver eller genomför andra åtgärder som leder till att föroreningar sprids.

En fastighetsägare kan också bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den. I vissa fall kan fastighetsägaren också bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på fastigheten.

Broschyren Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Bidrag för att undersöka och åtgärda förorenade områden

Om ingen ansvarig finns kan länsstyrelsen eller kommunen utföra undersökningar och saneringar med hjälp av statliga bidrag. Naturvårdsverket administrerar bidraget och beviljar bidragsansökningar för utredningar och efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. Huvudman för projekten kan vara kommunala huvudmän, länsstyrelsen eller annan statlig myndighet, exempelvis SGU (Sveriges geologiska undersökning). Kommunernas huvudman ansvarar för framtagande av ansökan och även för genomförandet av avhjälpandeprocessens olika delar. Ansökan om bidrag skickas till länsstyrelserna som i sin tur ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Länsstyrelsen har även rollen som bidragsförmedlare och ansvarar för att kontrollera att kommunen som huvudman uppfyller bidragsvillkoren.

Läs mer om bidragsförmedling på Naturvårdsverkets hemsida:

Kvalitetsmanualen - att söka statlig finansiering Länk till annan webbplats.

De förordningar som reglerar hur bidragen används är förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador (så kallade bidragsförordningen), samt förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (så kallade stödförordningen).

Skyldighet att anmäla planerad sanering

Du som planerar att sanera ett förorenat område är oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss