Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Inventeringar

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fram till cirka år 2012 arbetat med inventering och riskklassning av förorenade områden (EBH-objekt) i länet. Inventeringen genomfördes hos alla länsstyrelser i Sverige. Inventeringen från länsstyrelsernas sida slutfördes den 31 december 2015. Syftet med riskklassning av EBH-objekt är att kunna prioritera tillsynen till de i högst riskklass, 1 och 2. Riskklassningar för EBH-objekten uppdateras löpande när mer information framkommer, exempelvis genom att undersökningar genomförs.

Avslutade saneringsobjekt

I Södermanlands län finns totalt nio avslutade saneringsobjekt vilka finansierats med statliga medel.

Flen 2002-2005.

Vid fabriken som uppfördes år 1918 i Vagnhärad, Trosa kommun, har bland annat silverljusstakar och skridskor tillverkats. I området fanns föroreningar av framförallt bly men även förhöjda halter av koppar, nickel och zink. Mellan1972-1973 uppfördes villor på området. Vid en senare inventering framkom att området ansågs medföra risk för människors hälsa och miljön. Ingen ansvarig kunde stå för undersökningar och sanering varför bidragsmedel beviljades för detta. Schaktsanering utfördes i två etapper under 2012-2013.

Ett mindre sågverk som drevs mellan 1930-talet och 1969 i Katrineholm. I slutet av 1960-talet impregnerades också virke vid sågen. Bolidensalt bestående av arsenik, krom och zink användes vid impregneringen. Stora mängder arsenik påträffades i jorden och ledde till att sanering utfördes på platsen år 2003. Sanering innefattade rivning av byggnad, uppschaktning och borttransport av förorenad jord.

Nyköping 2003–2004.

Verksamhet i Katrineholm. Träimpregnering, impregneringsmedel som användes var CCA. Själva byggnaden där impregneringen bedrevs revs i mitten av 1970-talet. I sambande med rivningen sanerades tanken för CCA-medel (bestående av krom, koppar och arsenik) och innehållet skickades till Boliden. Sanering utfördes 1991 och innebar att jordmassor med arsenikinnehåll grävdes upp och transporterades bort. 1992 avslutades efterbehandlingen av Stettin-Luvssjöområdet. Sedan våren 1992 har föroreningsförhållandena i grund- och ytvatten följts upp med hjälp av ett kontrollprogram för att kartlägga eventuell påverkan relaterad till tidigare impregneringsverksamhet.

Sörmlands Grafiska är en verksamhet i Katrineholm. Vid utvidgning av körplanen år 2000 påträffades en tunna med okänt innehåll. Vid grävning noterades även stark lukt av tjära/kreosot. Provtagning av marken har visat höga halter av polyaromatiska kolväten (PAH) ett ämne som tjärprodukter innehåller i varierande grad. Vidare påträffades ytterligare föroreningar i form av metaller och bensen, toulen, etylbensen och xylen (BTEX). Föroreningarna har funnits där i många år, uppskattningsvis sedan 1960-talet. Sörmlands Grafiska bedömdes inte vara ansvarigt för detta och beviljades bidrag för sanering år 2004.

Mellan åren 1900-1968 har en skjutbana funnits på fastigheten. Föroreningar (främst bly) kopplade till den tidigare skjutbanan delsandrades under år 2002–2003. Området undersöktes och schaktsanerades inför nybyggnation av bostadsområde (2016-2017). Sanering utfördes främst med avseende på den höga blyhalten inom området. Även två stycken vallar med förorenade fyllningsmassor (PAH, olja och metaller) inklusive fyllnadsmassor i en transportväg och vändplan i området mellan vallarna sanerades.

I kvarteret Forsen 2 i Eskilstuna har industriell verksamhet pågått sedan 1400-talet. Bland annat metallbearbetning, gjuterie, galvanisering, sliperi, smidestillverkning, kylartillverkning och bilverkstad. I området har stora mängder metaller som bly, koppar, krom och järn hanterats. Även oljor har hanterats inom verksamheten. Sanering av fastigheten har skett i två omgångar där den första delen var en sanering av marken på fastigheten som genomfördes 2003-2004 och den andra saneringen var invändigt av byggnaderna som utfördes år 2005.

Avslutade projekt inom tillsynsvägledning

Under år 2020 genomförde länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner ett tillsynsprojekt avseende skjutbanor. Projektet omfattade dels gemensamma handläggarträffar med externa föreläsare, dels eget tillsynsarbete av kommunerna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss