Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen vägleder bland annat kommunerna i arbetet med tillsynen, genom vägledande material, utbildningar och möten. Stöd för arbetet med tillsyn hittar du på EBH-portalen. Här finns också material och guider till handläggare i arbetet med bland annat fysisk planering och inventering av förorenade områden.

EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har regionalt tillsyns- och tillsynsvägledningsansvar och har en viktig roll att förmedla kunskap inom ämnesområdet till kommunerna. Tillsynsvägledning sker kontinuerligt enligt en plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsens tillsynsvägledning innebär förutom rådgivning via epost och telefon även att arrangera utbildningar, hålla länsträffar och ha tillsynsprojekt tillsammans med kommunerna.

Tillsynsvägledningsprojekt

Från och med oktober 2014 har samtliga kommuner i Sverige tillgång till den s.k. EBH-portalen. På webbsidan finns vägledande information om till exempel rättsfall, fysisk planering, ansvarsutredning, inventering, tips på mallar och checklistor som kan användas i handläggarens dagliga arbete.

EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Under år 2022 deltar länsstyrelsen i Södermanlands län i Miljösamverkan Sveriges projektgrupp för att ta fram handläggarstöd gällande handlingsplaner för förorenade områden. Utöver Södermanlands länsstyrelse finns i projektgruppen representanter från Jönköping, Örebro och Skånes länsstyrelse. Projektet kommer att presenteras i februari 2023 för länsstyrelsens handläggare som arbetar med förorenade områden.

Läs mer om projektet här:

Miljösamverkan Sverige - Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden Länk till annan webbplats.

Utbildningar

Länsstyrelsen har stort fokus på att utbilda de kommunhandläggare som arbetar med förorenade områden i länet. Sedan år 2017 har länsstyrelserna i Mälarlänen Södermanland, Västmanland, Örebro, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Gotlands län (MÄLSAM) en gemensam tillsynsvägledningsplan. Tillsammans erbjuder länen kommunhandläggare att delta på utbildningar i EBH-processens olika steg.

Planen löper över en treårig cykel och innebär att kommunernas handläggare som arbetar med förorenade områden erbjuds utbildningsaktiviteter med tema som varierar enligt följande:

År 1: Innefattar grundläggande insatser som initiering och ansvarsutredning.

År 2: Har fokus på utredning, undersökning och riskbedömning.

År 3: Inriktar sig på åtgärdsutredning, riskvärdering och uppföljning.

Under 2020 utvärderades samverkansprojektet och MÄLSAM tog fram ett nytt avtal inklusive ny gemensam projektplan för perioden 2022 – 2024.

År 2021 genomfördes utbildningar enligt år ett i cykeln, alltså en GRUF (grundläggande tillsynsutbildning i förorenade områden) och våren 2022 anordnades en utbildning om utredningar. Sedan ett tiotal år tillbaka arrangeras även en tematisk årlig Mälarlänsutbildningen som år 2021 hade fokus på att utreda ansvar för förorenade områden, och år 2022 hade fokus på riskvärderingar och åtgärdsutredningar.

Länsstyrelsen i Södermanland bjuder vanligtvis även in kommunhandläggare som arbetar med förorenade områden till en årlig länsträff. Syftet med träffarna är att delge handläggarna information, möjliggöra erfarenhetsutbyte och skapa kontakter för att främja fortsatt kunskapsutbyte mellan kommuner och länsstyrelse. Utöver detta har länsstyrelsen utökat tillsynsvägledningen till kommunerna med digitala Skype-träffar cirka en gång per månad, då kommunernas handläggare har kunnat ställa frågor, diskutera aktuella ämnen och Länsstyrelsen haft möjlighet att informera om bidragsansökningar, ansvarsutredningar med mera.

Ett nytt format som anordnades av länsstyrelsen under år 2021 var tillsynsbesök med fokus på förorenade områden för länets kommuner. Dessa har varit digitala på grund av pandemin. Fokus har varit att diskutera kommunernas planering och egeninitierade tillsyn inom förorenade områden, exploatering på förorenade områden och bidragsobjekt. Under träffarna deltog miljöinspektörer, miljöchefer, samhällsbyggnadschefer och i viss mån även kommunala nämndpolitiker. Under år 2023 planeras en fortsättning av kommunträffarna. Hur de ska utformas är inte fastställt i dagsläget.

Vägledning från andra organisationer

Naturvårdsverket samordnar nationellt

Naturvårdsverket samordnar det nationella arbetet med förorenade områden och ger övergripande vägledning och information om bland annat riskbedömningar, riktvärden och ansvarsfrågor.

Förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut ger vägledning i de olika momenten i hantering av förorenade områden, från inventering till åtgärd.

Förorenade områden på Statens geotekniska instituts webbplats Länk till annan webbplats.

Svenska geotekniska föreningen

På Åtgärdsportalen samlas information om åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.

Åtgärdsportalen på Svenska geotekniska föreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping