Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen vägleder bland annat kommunerna i arbetet med tillsynen, genom vägledande material, utbildningar och möten. Stöd för arbetet med tillsyn hittar du på EBH-portalen. Här finns också material och guider till handläggare i arbetet med bland annat fysisk planering och inventering av förorenade områden.

Webbplatsen EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har regionalt tillsyns- och tillsynsvägledningsansvar och har en viktig roll att förmedla kunskap inom ämnesområdet till kommunerna. Tillsynsvägledning sker kontinuerligt enligt en plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsens tillsynsvägledning innebär förutom rådgivning via epost och telefon även att arrangera utbildningar, hålla länsträffar och ha tillsynsprojekt tillsammans med kommunerna.

Tillsynsvägledningsprojekt

Från och med oktober 2014 har samtliga kommuner i Sverige tillgång till den s.k. EBH-portalen. På webbsidan finns vägledande information om till exempel rättsfall, fysisk planering, ansvarsutredning, inventering, tips på mallar och checklistor som kan användas i handläggarens dagliga arbete.

EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Under år 2022 till 2023 deltar länsstyrelsen i Södermanlands län i Miljösamverkan Sveriges projektgrupp för att ta fram handläggarstöd gällande handlingsplaner för förorenade områden. Utöver Södermanlands länsstyrelse finns i projektgruppen representanter från Jönköping, Örebro och Skånes länsstyrelse. Projektet skulle presenteras i februari 2023 för länsstyrelsens handläggare som arbetar med förorenade områden men har förlängts till hösten 2023.

Läs mer om projektet här:

Miljösamverkan Sverige - Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden Länk till annan webbplats.

Utbildningar

Länsstyrelsen har stort fokus på att utbilda de kommunhandläggare som arbetar med förorenade områden i länet. Sedan år 2017 har länsstyrelserna i Mälarlänen Södermanland, Västmanland, Örebro, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Gotlands län (MÄLSAM) en gemensam tillsynsvägledningsplan. Tillsammans erbjuder länen kommunhandläggare att delta på utbildningar i EBH-processens olika steg.

Planen löper över en treårig cykel och innebär att kommunernas handläggare som arbetar med förorenade områden erbjuds utbildningsaktiviteter med tema som varierar enligt följande:

År 1: Innefattar grundläggande insatser som initiering och ansvarsutredning.

År 2: Har fokus på utredning, undersökning och riskbedömning.

År 3: Inriktar sig på åtgärdsutredning, riskvärdering och uppföljning.

År 2021 – 2023 genomfördes utbildningar enligt cykeln för Mälarlänens kommuner. År 2024 börjar den treåriga cykeln för tillsynsvägledning om. Under året planeras därmed en GRUF (grundläggande tillsynsutbildning i förorenade områden) för länens kommuner. Sedan ett tiotal år tillbaka arrangeras även en tematisk årlig Mälarlänsutbildning som år 2021 hade fokus på att utreda ansvar för förorenade områden, och år 2022 hade fokus på riskvärderingar och åtgärdsutredningar. Under år 2023 låg fokus på åtgärder av förorenade områden.

Länsstyrelsen i Södermanland bjuder vanligtvis även in kommunhandläggare som arbetar med förorenade områden till en årlig länsträff. Syftet med träffarna är att delge handläggarna information, möjliggöra erfarenhetsutbyte och skapa kontakter för att främja fortsatt kunskapsutbyte mellan kommuner och länsstyrelse. Utöver detta har länsstyrelsen utökat tillsynsvägledningen till kommunerna med digitala Skype-träffar cirka en varannan månad, då kommunernas handläggare har kunnat ställa frågor, diskutera aktuella ämnen och Länsstyrelsen haft möjlighet att informera om bidragsansökningar, ansvarsutredningar med mera.

Vägledning från andra organisationer

Naturvårdsverket samordnar nationellt

Naturvårdsverket samordnar det nationella arbetet med förorenade områden och ger övergripande vägledning och information om bland annat riskbedömningar, riktvärden och ansvarsfrågor.

Förorenade områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut ger vägledning i de olika momenten i hantering av förorenade områden, från inventering till åtgärd.

Förorenade områden, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Svenska geotekniska föreningen

På Åtgärdsportalen samlas information om åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.

Åtgärdsportalen, Svenska geotekniska föreningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss