Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2021-2026.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur mår Södermanlands miljö?

Sörmlands skärgård. Foto: Hilde Nystad

En stor del av miljömålsuppföljningen baseras på data från miljöövervakningen. Den regionala miljömålsuppföljningen visar hur väl Södermanlands län klarar de nationella miljömålen.

Det finns goda utsikter för att miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning nås i Södermanlands län till 2030. Inom övriga områden finns det fortfarande utmaningar, även om den senaste uppföljningen visar på en positiv trend för miljömålen Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. För målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Giftfri miljö är utvecklingen i miljön negativ.

Övergödning är ett stort problem i länet, vilken påverkar statusen i våra sjöar, vattendrag och havsområden negativt. I sjöar och vattendrag är också påverkan på livsmiljön ett problem, till exempel i form av vandringshinder.

Mark och vatten påverkas av bland annat av jord- och skogsbruk, vattenkraft, bebyggelse, klimatförändringar och skadliga kemiska ämnen.

För att kunna möta dessa utmaningar behövs en väl fungerande miljöövervakning på regional nivå. Den möjliggör uppföljning av de åtgärder som genomförs för att förbättra Södermanlands miljö.

Hur miljöövervakningen kopplas till miljömålen och hur miljön mår i Södermanlands län kan du läsa i rapporterna:

Hur är (miljö)läget 2022? Länk till annan webbplats.

Hur är (miljö)läget 2020?

Hur är (miljö)läget 2018?

Kontakt