Regional handlingsplan

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Filmen förklarar vikten av regionala handlingsplaner

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Länsstyrelsen Skåne har fastställt en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen ger en samlad bild av vad som krävs för att vi ska kunna bevara alla djur, växter och svampar i vårt län. Planen ska genomföras mellan åren 2019-2030 med en första programperiod 2019-2022.

Handlingsplanen innehåller 75 åtgärder inom åtta olika insatsområden som ska bidra till att säkra Skånes biologiska mångfald och ekosystemtjänster för framtiden.

Introduktion till handlingsplan för grön infrastruktur – bakgrund och sammanhang, läsanvisning och vägledning till hur planen är tänkt att användas.

Introduktion till regional handlingsplan för grön infrastrukturPDF

Åtgärder som ska genomföras

I Handlingsplan för grön infrastruktur - Insatsområden för grön infrastruktur 2019–2030, aktuell period: 2019–2022 presenteras åtta insatsområden och 75 åtgärder för grön infrastruktur under den aktuella perioden.

Här beskrivs vilka utmaningar som är identifierade för de olika insatsområdena, värdetrakter och vilka åtgärder som ska genomföras.

Handlingsplan för Grön infrastruktur i SkånePDF

Nuläge för länets gröna infrastruktur

I nulägesbeskrivningen beskrivs bland annat vilka Skånes naturvärden är och var de finns, samt vilka hot som finns mot naturvärdena. Nulägesbeskrivningen är fortfarande bara som ett utkast och kommer att färdigställas under 2019

Nulägesbeskrivning (.pdf)PDF

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Kontakt