Regional handlingsplan

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Filmen förklarar vikten av regionala handlingsplaner

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Avsikten är att handlingsplanen ska fungera som ett verktyg i planering, markanvändningsbeslut och naturvårdsarbetet. Planen bidrar också till att uppnå miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen, samt genomföra Agenda 2030.

Den gröna infrastrukturen är ofrånkomligen bunden till behovet av en biologisk mångfald. Skånes handlingsplan för grön infrastruktur är därför knuten till de åtgärdsbehov som identifierats genom naturvårdsstrategin och kompletterad med det som kommit fram i arbetet med handlingsplanen.

Naturvårdsstrategin lyfter fram vikten av att bevara de värdefullaste områdena, värdetrakterna och värdekärnorna, och att öka hänsynen i vardagslandskapet.

Skånes naturvårdsstrategi finns samlat i ett dokument:

Vägen till ett biologiskt rikare Skåne - Naturvårdsstrategi för Skåne Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

HANDLINGSPLANENS TRE DELAR:

Introduktion med läsanvisningar

Här ges bakgrund och sammanhang, läsanvisning och vägledning till hur planen är tänkt att användas.

Introduktion till regional handlingsplan för grön infrastruktur Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder som ska genomföras

I Handlingsplan för grön infrastruktur - Insatsområden för grön infrastruktur 2019–2030, aktuell period: 2019–2022 innehåller 8 insatsområden och 75 åtgärder som ska bidra till att säkra länets mångfald och ekosystemtjänster för framtiden.

Åtgärderna har tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med andra aktörer.

Handlingsplan med insatsområden och åtgärder Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

En viktig del i arbetet med att ta fram handlingsplanen har varit att göra en beskrivning av den gröna infrastruktur som finns i länet idag, samt av förutsättningar och utmaningar. I rapporten ”Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. Handlingsplanen för grön infrastruktur” beskrivs bland annat Skånes naturvärden, samt vilka hot som finns mot naturvärdena och vad som görs för att bevara dem.

Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Pdf, 18.1 MB.

Åtgärderna i handlingsplanen är framtagna i samarbete med flera aktörer i länet. Den har skickats på en bred remiss och remissvaren har delvis arbetats in i den fastställda handlingsplanen. Vi vill tacka alla som bidragit till handlingsplanen genom underlag, deltagande i referensgrupper eller genom synpunkter i yttranden över det förslag till handlingsplan som sändes på remiss i april 2018. Det har bidragit till att göra planen bättre, och vi ser fram mot fortsatt bred samverkan kring detta viktiga arbete.

Remissammanställning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga med alla åtgärder Excel, 357.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan och dialog med de som påverkar landskapet är central för att kunna genomföra handlingsplanen för grön infrastruktur.

Löpande samverkan sker också inom ramen för de möten som hålls med Samrådsgruppen för naturvård i Skåne.

Samrådsgruppen för naturvård, Länsstyrelsen Skåne Öppnas i nytt fönster.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Kontakt