Svartskylle

Svartskylle naturreservat är en undangömd pärla på gränsen till Fyledalen. Här patrullerar glada och kungsörn över betesmarker fyllda av vattenspeglar. Ljumma vårkvällar hörs lövgrodorna spela i buskar kring dammarna. Klockgrodans mer anspråkslösa spel kan man höra även dagtid.

Sveriges bästa grodlokaler

Naturreservatet Svartskylle ligger i Sverige bästa område för grodor. Betesmarkerna är fyllda av småvatten där grodor och vattensalamandrar flockas under vår och försommar för att hitta en partner och fortplanta sig. Här finns både vanliga grodarter och de mer exklusiva arterna som klockgroda, större vattensalamander och lövgroda.

Klockgrodan dog ut i Sverige 1960 men återintroducerades under 1980-talet. Klockgrodorna i Svartskylle planterades ut under 1990-talet och nu kan man få höra deras spel som liknar svaga ekon av kyrkklockor långt bort i fjärran. Ta med dig picknickkorgen och lyssna till konserten av vårfåglar och grodor en varm vårdag. När skymningen faller kommer lövgrodorna igång. Deras intensiva, kärva läte fyller luften när flera hanar sätter igång att utmana varandra och kören hörs på flera kilometers håll.

Under senare år har antalet karpfiskar ökat i Hasslesjö, något som missgynnar klockgroda och lövgroda. Viss utfiskning av karp sker för att bromsa dess negativa påverkan på groddjuren.

Högmosse och rikkärr

I den västra delen av reservatet ligger en svagt välvd kupol med vitmossor, en så kallad högmosse. Här kan man hitta den insektsätande växten rundsileshår och under hösten mognar tranbären. Runt mossen sipprar kalkhaltigt vatten fram vilket skapar förutsättningar för ett rikkärr. Bland tuvorna blommar majviva och orkidéer under försommaren.

Sjö med fågeltorn

Vid ingången till reservatet ligger Hassle sjö. Här finns ett fågeltorn där man både kan observera fåglarna i sjön och under våren lyssna på grodornas kör. I sjön lever gråhakedoppingen och ibland kan man även få syn på dess släkting, smådoppingen. De små, knubbiga fåglarna tillbringar nästan hela sin tid i vattnet och man kan se dem simma ut och in i vegetationen kring sjökanten.

Friluftsliv

Vid parkeringen i nordväst finns förutom fågeltorn en rastplats med bord och bänkar samt en iordningställd eldstad där det är tillåtet att grilla. Utsikten är fin över Hassle sjö och grodsången hörs bra under våren. Följer du den lilla markvägen kommer du till ytterligare en groddamm utan att behöva gå in bland betesdjuren, en tur på ca 1 km fram och tillbaka. Går du vidare in bland betesdjuren väntar rikkärr med iögonfallande majvivor och orkidéer.
Tänk på att hundar bör hållas åtskilda från betesdjur.

Svartskylle Nature Reserve is a hidden gem on the edge of the valley Fyledalen. Kites and Golden Eagles patrol the skies over the pastures filled with small mirror-like ponds. On warm spring evenings, European tree frogs can be heard croaking in the bushes around the ponds. The European Fire-Bellied Toad's more modest call can even be heard in the daytime.

The Best Sites for Amphibians in Sweden

Svartskylle Nature Reserve lies in Sweden's best area for amphibians. The pastures are full of ponds which amphibians flock to in spring and early summer in order to find a mate and reproduce. There are both common species and those that are more exclusive such as European Fire-Bellied Toad, northern crested newt and European tree frog.

The European Fire-Bellied Toad was re-introduced in the 1990s and their call – which sounds like a church bell far in the distance – can now be heard. Take along a picnic basket and listen to the chorus of birds and amphibians on a warm spring day. When dusk falls, the tree frogs get going. Their intensive, harsh call fills the air when several males set about challenging one another, and this choir can be heard from several kilometres away.

Raised Bog and Rich Carr

In the western part of the reserve there is a shallow-domed cupola of sphagnum mosses, what is called a raised bog. This is where you can find common sundew, an insect-eating plant, and in autumn you can look for cranberries. Lime-rich water seeps from around the edges of the bog, providing the conditions for a rich carr. Bird's-eye primrose and orchids flower among the tussocks in early summer.

Lake with Bird Tower

There is a lake, Hassle Sjö, at the entrance to the reserve. This is where you will find a bird tower that you can use both for watching birds out on the lake and for listening to the amphibian chorus. Red-necked Grebe live in the lake and its relative the Little Grebe can also sometimes be seen. These small, chubby birds spend almost all of their time in the water and can be seen swimming in and out of the vegetation along the edge of the lake.

Flygbild. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Kontakt

Anette Persson
naturvårdsförvaltare

E-post anette.persson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 63


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda utanför iordningställd eldstad vid fågeltornet
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller köra med häst
  • störa omgivningen

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. framföra fordon, tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. rida eller köra med häst,

7. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

8. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 80 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid fågeltornet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.534083, E 13.784556

Hitta mig

På högmossen i naturreservatet kan man hitta den köttätande växten rundsileshår. Bladen utsöndrar slemmiga droppar som insekter fastnar i. När en insekt väl har fångats in viker bladet ihop sig och växten utsöndrar en vätska som bryter ner bytet. På så vis kan sileshåren tillgodogöra sig protein.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information