Skoghusets enefälad

Skoghusets enefälad ligger en dryg mil norr om Ystad och erbjuder med sitt böljande, mosaikartade landskap fina naturupplevelser. Här finns vidsträckta betesmarker och betade skogsområden med några riktigt gamla bokar. Dessa utmarksbokar har vuxit upp i ett öppet landskap med många betande kor och får under 1700- och 1800-talen. Ordet utmark syftar just på områdets långa historia som betesmark.

Betesdjurens viktiga arbete

De mer eller mindre öppna betesmarkerna finns i den nordvästra delen av reservatet. Här hittar man fortfarande växter som är typiska för gammal fäladsmark som ljung, stagg, gulmåra och liten blåklocka. För något årtionde sedan fanns även kattfot, jordtistel och jungfrulin i enefäladen, men de har nog försvunnit sedan området började växa igen.

I öster reser sig istället bokskogen med sina små sumpskogspartier i blötare delar. Övrig mark präglas av åker och tidigare odlingsmark som numera betas. I norr finns även två mindre skogspartier av särskilt värde, så kallade nyckelbiotoper. Det är dels en alsumpskog dels en grupp gamla utmarksbokar. Den ovanliga skalbaggen bokoxe finns i området tack vare att här finns äldre, grova bokträd och stubbar.

Färgglada grodor och svampar

Trakterna runt Baldringe, där Skoghusets enefälad ingår, är känt för sina lövgrodor och klockgrodor. De trivs i naturbetesmarker som har såväl träd och buskar som vattensamlingar. Detta uppskattas även av den större vattensalamandern som dessutom behöver fuktiga lövskogspartier i närheten eftersom den gärna håller till under murkna trädstammar och stubbar.

Det är inte bara ängsblommorna som trivs i ogödslade men välbetade gamla betesmarker. Det gör även många svampar. I Skoghusets enefälad kan du hitta färgglada arter som lila vaxskivling, scharlakansvaxskivling, sepiavaxskivling, violett fingersvamp och rödbrun rottryffel.

Bland de större djuren i Skoghusets enefälad utmärker sig kronhjorten. Den skånska stammen, en av två i Sverige, är speciell genom att det är en av få kronhjortsstammar i Europa och världen som inte är uppblandade.

Friluftsliv

Vid Skoghusets enefälad finns en parkeringsplats sydost om reservatsgränsen. Reservatet ligger en bit från allfartsvägarna så många kommer med bil. Från parkeringen tar du dig vidare västerut till fots. Markerade stigar saknas, men en markväg leder dig vidare västerut utmed den södra reservatsgränsen. Sedan kan man fortsätta sin vandring mot Syntelejets betesmark i den nordvästra delen av reservatet på en bred åkerren. Personer utan rörelsehinder tar sig relativt enkelt runt i de småkuperade markerna som i stort saknar stängselpassager. För övriga kan det vara svårare.

Foto: Magnus Berglund

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad (mars-dec)
 • elda
 • ställa upp husvagn/husbil
 • störa lekande grodor

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

 1. gräva, borra, måla, ta bort eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar eller
  andra naturföremål eller kulturlämningar

 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda
  träd, grenar och buskar,

 3. gräva upp växter,

 4. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

 5. störa lekande groddjur,

 6. ta med hund som ej hålls i fysiskt koppel under perioden 1 mars – 30 november,

 7. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

 8. köra motordrivet fordon,

 9. elda, annat än med friluftskök,

 10. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande
  föremål,

 11. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning,

 12. plantera eller så in växter eller sätta ut djur.

Vidare är det utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

 1. anordna och organisera tävlingar eller lägerverksamhet,

 2. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom
  håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 51 hektar

Kommun: Ystad och Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i sydostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.548611 , E 13.788556

Hitta mig

Lövgroda. Illustration: Katarina Månsson


I Skoghusets enefälad kan man få se eller höra lövgrodan. Trots att lövgrodan är vår minsta groda så kan dess intensiva sång höras långväga under ljumma försommarkvällar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.