Ingelstorps mosse naturvårdsområde

Naturvårdsområdet Ingelstorps mosse är ett stort område med betade, flacka ängsmarker, beläget i en bygd där nästan all mark är uppodlad. Genom områdets centrala delar går ett fuktigare stråk med flera småvatten och småkärr samt ett större kärrområde. Under vinterhalvåret är även de omgivande låglänta ängsmarkerna delvis vattendränkta.

Viktig fågellokal

Mossen med omgivande gräsmarker är en mycket viktig fågellokal. Under vårsträcket lockar ängarna till sig stora skaror rastande fåglar – gäss, vadare och änder. Storspov och rödbena häckar i reservatet och ovanligare arter som skedand och stjärtand är återkommande gäster.

Sällsynta växter och grodor

På Ingelstorps fuktiga marker finns en rad ovanliga växter, däribland orkidéer samt de sällsynta växterna lökgamander och pipstäkra. Mossens många småvatten utgör även viktiga livsmiljöer för olika groddjur. Här finns bland annat den mycket sällsynta lökgrodan – en art som bara förekommer på ett fåtal lokaler i södra och sydöstra Skåne. Även klockgroda, större vattensalamander och den vackert gröna lövgrodan finns i reservatet.

Foto: Jenny Hall

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa djurlivet eller omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. avsiktligt störa djurlivet

2. göra upp eld

3. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

4. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

5. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 184 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta mig


I naturreservatet häckar storspoven. Storspoven är Europas största vadare med ett vingspann på närmare 1 meter. Med den långa och böjda näbben fångar den maskar och insekter.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.