Hagestad-Järarna

Naturreservatet Hagestad-Järarna gränsar till de båda större reservaten Sandhammaren och Hagestad. De tre reservaten är alla del av ett av Sveriges största kustdynsområden och hyser ett intressant växt- och djurliv.

Artrika sandmiljöer

En gång i tiden bestod Hagestad-Järarna huvudsakligen av öppna sanddyner och ljunghedar. För att förhindra sandflykt, som kunde göra stor skada på närliggande åkermark, började man att plantera tall för att binda sanden. Efter att beteshävden upphört i området ökade igenväxningen ytterligare.

Många specialiserade och ovanliga djur och växter är knutna till de öppna sandmarkerna. Om inte djur eller människor rör runt i marken börjar den att växa igen och viktiga livsmiljöer försvinner. Än idag täcks stora delar av Hagestad-Järarna av en gles tallskog, men under senare år har en del planterad tallskog avverkats till förmån för öppna sandytor och ekskog.

Fjärilsrika marker

I reservatets öppna marker trivs en mängd olika fjärilsarter. Bland de rödlistade arterna kan till exempel violettkantad guldvinge, ängsmetallvinge och rödbrunt gräsfly nämnas. Tidigare har även de mycket ovanliga arterna prydlig lövmätare och mottmätare noterats i reservatet.

Hagestad-Järarna och de intilliggande reservaten hyser även ett rikt fågelliv. I reservatet förekommer bland annat törnskata, mindre hackspett och stjärtmes. I området häckar rariteter som nattskärra och fältpiplärka.

Foto: Per Carlsson

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför anvisade ridstigar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. använda ljudanläggning på ett störande sätt,

5. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg samt väg som är upplåten för ändamålet,

8. parkera annat än på för ändamålet anvisad plats,

9. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

10. rida på stigar och i terrängen annat än på för ändamålet upplåtna ridstigar.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

11. fånga och bortföra eller samla in insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljö

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 79 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.23270, E 14.11185

Hitta mig


Den mindre hackspetten är en av europas minsta hackspettar. Under våren kan man höra den trumma, det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.