Hagestad

Hagestad ligger strax väster om Sandhammaren. Här möts besökaren av öppna sanddynområden, ljung- och gräshedar och glesa skogar med låga, knotiga ekar.

En försvinnande strand

Under de senaste 30 åren har strandlinjen vid Hagestad flyttats över 200 meter inåt land. Den sand som eroderas bort vid Hagestad och Löderup transporteras österut av havsströmmarna och landar vid Sandhammaren Länk till annan webbplats., där stränderna istället byggs på. Vågor och strömmar omformar ständigt Östersjöns kuster.

Öppna flygsandfält

Hagestad var förr en allmänning där man släppte djur på bete och hämtade ved. På 1700-talet fanns nästan inget kvar av den ursprungliga ekskogen. Vinden fick fritt spelrum och ett flygsandfält bildades. Endast i vindskyddade hålor växte lite gräs eller ljung. Sanden var ett problem eftersom den blåste in över åkrarna och förstörde skördarna. Tallskogar planterades i området under 1800-talet för att binda sanden och på så vis slippa sandflykten.

Under senare år har projektet SandLife avverkat träd i tallskogen för att återskapa fler öppna, sandiga ytor. De varma, solbelysta gläntorna gynnar insektslivet vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för fågelarter som nattskärra och trädlärka.

Krattekskog

Reservatets ekskogar härstammar från den ursprungliga skog som nästan var försvunnen på 1700-talet. Ekskogen har en särskild karaktär. Den är gles och träden är lågvuxna, knotiga och flerstammiga. Sådan ekskog kallas krattekskog och är en ovanlig naturtyp med speciella värden för bland annat olika insekter. I ekskogen blommar liljekonvalj i mängder och man kan också hitta orkidén skogsknipprot.

Örtrika marker

Längs Tyge å och mot Backåkra Länk till annan webbplats. i norr finns en artrik flora i öppna marker som delvis sköts med slåtter. Här växer olika torrängsväxter som backsippa, fältsippa, blodnäva och luktvicker. Till de verkliga rariteterna hör stor sandlilja och praktnejlika. Observera att vissa växter är fridlysta och förbjudna att plocka, till exempel backsippa, fältsippa, skogsknipprot, stor sandlilja och praktnejlika.

Friluftsliv

I Hagestad finns flera omarkerade stigar som går genom tall- och lövskog. Närmre vattnet finns ett utemuseum som är värt ett stopp. Området erbjuder även en lång fin badstrand för bad och vandring. Parkeringsplatser finns längs vägen som går igenom reservatet. I anslutning till parkeringsplatserna finns rastplatser och toalett. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplats är Backåkra, cirka 1,5 km norrut.

Hagestad är ett av flera naturreservat som ligger utmed sydkusten. Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 2 och 3) passerar igenom Hagestad och erbjuder en längre vandring utmed kusten.

Welcome to Hagestad Nature Reserve

The shores at Hagestad have been eroded. During the past 30 years, the shoreline has moved more than 200 metres inland. Sand is transported eastwards by sea currents to Sandhammaren, where the shores instead are expanding. In the 18th century, this was an open shifting sand area. Sand blew in over the fields, destroying harvests. Pine forests were planted in the 19th century to prevent sand escaping. The oak forest, however, dates back to the original forest. It contains special biological values with short and knotty trees that often have multiple trunks. Along the river and towards Backåkra in the north you will find open, flowery areas including species such as bloody crane’s-bill and fine-leaved vetch. Keep in mind that some plants are protected and may not be picked, e.g. pasque flower, small pasque flower, broad-leaved helleborine, St. Bernard’s lily and large pink.

I Hagestad finns en lång, fin badstrand. Foto: Maria Sandell

I Hagestad finns en lång, fin badstrand. Foto: Maria Sandell

Fotopunkter i Hagestad, Sandhammaren

Under åren 2015-2017 gjordes naturvårdsåtgärder inom projekt Sand Life i Hagestad. Längs havet och inne i tallskogen avverkades träd för att öppna upp sanddynslandskapet. Vi drog även upp stubbar och grävde sandblottor. Läs mer om åtgärderna på www.sandlife.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hagestad - vid stranden år 2015 och framåt



 

Fotopunkt 

Fotopunkt för uppföljning

Hagestad - sandfält år 2015 och framåt


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda eller använda grill utanför anvisade platser
 • rida utanför anvisade stigar
 • störa omgivningen
 • köra eller sjösätta vattenskoter/jetski

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. använda ljudanläggning på ett störande sätt,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. göra upp eld eller använda grill på annan än för ändamålet anvisad plats,

7. parkera på annan än för ändamålet anvisad plats,

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

9. rida på annat än för ändamålet anvisade stigar,

10. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg eller parkeringsplats,

11. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop,

12. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost,

13. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

14. medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljöer, t ex genom att hacka eller flytta på förmultnande ved,

15. gräva upp växter samt plocka växter för försäljning,

16. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

17. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1960

Storlek: 375 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid stranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.380222, E 14.137944

Parkering i norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.386778, E 14.146278

Hitta mig

Praktnejlika.

Illustration: Martin Holmer


Praktnejlikan finns bara längst i söder samt i norr i landet. Den är mycket ovanlig och i söder finns den bara på 15 platser i Skåne och en i Halland. Här nere växer praktnejlikan i torräng och gles ekskog. Blomman är stor och rosa med fransiga kronblad. Du kan se den blomma i reservatet i juli-september. Tänk på att praktnejlikan är fridlyst och inte får plockas.

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss