Skanörs ljung

Skanörs Ljung är en av Europas största fukthedar och en rest av det hedlandskap som för 150 år sedan täckte halva Falsterbohalvön. Varma höstdagar samlas mängder av flyttfåglar, framförallt rovfåglar, i den stigande varmluft som bildas över ljungheden.

Från ekskog till hed

Mer än halva Falsterbohalvön bestod av ett hedlandskap för 150 år sedan. Den ursprungliga ekskogen som växte här hade under medeltiden huggits ned till bränsle och virke och ersatts av betesmarker. Det enda som återstår av de vidsträckta hedarna idag är Skanörs ljung, som påminner oss om hur människan har format landskapet på Falsterbohalvön.

En av Europas största fukthedar

Ute på ljungheden, som är en av Europas största fukthedar, finns en mosaik av våta och torra områden. Här, bland ljung och klockljung, trivs en rad sällsynta arter som klockgentiana, ljungögontröst och den köttätande växten småsileshår. Häckfågelfaunan på ljungheden är artfattig men ängspiplärka, sånglärka, tofsvipa och buskskvätta tillhör de regelbundna häckfåglarna.

Betesdjur och naturvårdsbränning

En ljunghed måste skötas för att inte växa igen. Ute på heden går nötboskap som ser till att heden hålls öppen och när våren kommer bränns mindre områden för att förnya ljungen.

Viktig rastplats för flyttfåglar

Naturreservatet skyddar även strandängar på båda sidor av halvön. Ängsnäset, ett strandängsområde i söder, är ett värdefullt häckningsområde och fungerar även som rastplats åt flyttande vadarfåglar. Här är det beträdnadsförbud mellan 1 april och 15 juli för att ge de häckande strandängsfåglarna lugn och ro. Bland de häckande fåglarna kan skärfläcka, småtärna och större strandpipare nämnas.

Tallar i raka led

Delar av naturreservatet Skanörs ljung utgörs av tallskog som planterades under 1930-talet för att förhindra sandflykt. På vissa ställen kan man se att tallarna står i tydliga, raka led.

A wide sky above flowering heather. The air full of raptors circling higher and higher in the air before gliding out across the sea. A spectacle that attracts birdwatchers from near and far in early autumn.

More than half of the Falsterbo Peninsula was open heathland 150 years ago. The original oak forest was cut down in the Middle Ages to provide fuel and timber. Today, only Skanörs Ljung Nature Reserve remains as a reminder of how humans have shaped the landscape on the peninsula.

Out on the heath, which is one of the largest wet heaths in Europe, you find a mosaic of wet and dry areas. Rare species such as marsh gentian, common slender eyebright and oblong-leaved sundew, an insectivorous plant, grow among common heather and bell heather. Heaths must be managed so as not to become overgrown. Grazing cattle keep the heath open, and in spring, smaller areas are burned to rejuvenate the heather.

The nature reserve also protects coastal meadows on both sides of the peninsula. Ängsnäset, a wetland area to the south, is a valuable breeding site as well as a resting place for migrating waders. Access to this area is prohibited between 1 April and 15 July, to ensure that the wet grassland birds can breed undisturbed.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • under perioden 1 april - 15 juli beträda ett område vid "Ängsnäset" som utmärkts på bifogad karta (bilaga 2).
  • campa
  • skada sand- eller grusavlagringar
  • plocka eller uppgräva växter

Bilaga 2PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- att skada områdets sand- och grusavlagringar

- att ändra områdets dräneringsförhållanden

- att campa

- att uppställa husvagn

- att plantera eller så växter

- att utan förvaltarens tillstånd plocka eller uppgräva växter

- Till skydd för fågellivet skall beträdnadsförbud under tiden den 1 april-15 juli gälla inom ett område vid "Ängsnäset" (från befintlig markväg ut till ca 100 m söder om den nybildade sandreveln) som utmärkts på bifogad karta (bilaga 2). Förbudet gäller dock ej kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende samt arrendatorer.

Bilaga 2PDF

Observera att naturreservatet Skanörs ljung delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Skanörs ljung rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1fPDF

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Naturum
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969

Storlek: 581 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i västerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.397667, E 12.866778

Parkering längs väg 100 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.405389, E 12.891694

Parkering 2 längs väg 100länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.407472, E 12.887778

Hitta mig


På Skanörs ljung finns de två köttätande växterna rundsileshår och småsileshår (på bilden syns rundsileshår). Bladen utsöndrar slemmiga droppar som insekter fastnar i. När en insekt väl har fångats in viker bladet ihop sig och växten utsöndrar en vätska som bryter ner bytet. På så vis kan sileshåren tillgodogöra sig protein.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder om FalsterbohalvönPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.