Gavelsbjer

Omgivet av intensivt odlad slättbygd reser sig den 25 meter höga moränkullen Gavelsbjer. Från toppen har man en vidsträckt utsikt över Söderslätts flacka landskap. Granne med reservatet ligger Arriesjön-Risebjärs strövområde och naturreservat med ytterligare vandringsstigar, rastplatser och parkering.

Tillflyktsort i jordbrukslandskapet

På Söderslätts bördiga jordar dominerar det storskaliga jordbruket. Små impediment, som åkerholmar och märgelgravar, utgör därför viktiga tillflyktsorter för de växter och djur som inte har någon plats i det rationella jordbruket. Trots Gavelsbjers ringa storlek så rymmer reservatet en fin torrängsflora, med arter som praktnejlika och backsippa. Växtlivet lockar i sin tur till sig en mängd fjärilar och bland annat har ängsmetallvinge, mindre blåvinge samt bredbrämad och sexfläckig bastardsvärmare observerats.

Från grustäkt till betesmark

Gavelsbjers naturreservat bildades 1956 för att förhindra att kullen skulle användas som grustäkt. Flera andra moränkullar i området har blivit åtgångna av grustäkter. Östra sidan av Gavelsbjer har varit utsatt för täktverksamhet, men denna avbröts och täkten återställdes. Idag går betesdjur på kullen och deras tramp har bildat tydliga stigar och terrasseringar på de branta sluttningarna. Följer man någon av stigarna upp till toppen får man en vidsträckt utsikt över slättlandskapet och dess byar.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom naturreservatet Gavelsbjer finns inga föreskrifter som berör allmänheten. Tänk på att andra lagar och författningar fortfarande gäller, exempelvis allemansrätten eller terrängkörningslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1956

Storlek: 4 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.519528, E 13.092583

Hitta mig


Backsippan växer huvudsakligen i torra backar och är ganska sällsynt. Arten är fridlyst i hela Sverige samt i flera andra europeiska länder.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Utsikt från kullenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster