Flommen

Falsterbohalvöns unika kustmiljö delas av människor, växter och djur under alla tider på året. För att skydda och bevara de naturvärden som finns i havet och på land har ett flertal naturreservat bildats på halvön. Flommen, strax väster om Falsterbo rymmer både rastande fåglar, spelande paddor, havsbad och golfspel.

Ett föränderligt landskap

Vågor och vind omformar ständigt landskapet på Falsterbohalvön och skapar nya revlar, havsvikar och laguner. Flommen har fått sitt namn efter de grunda, avsnörpta laguner (flommar) som ligger innanför sanddynerna. Strandängarna vid Flommen var tidigare utmark till Falsterbo och Skanör. Här tog man upp grästorv och lät boskapen beta.

Ett nätverk av stigar tar dig runt de speciella miljöer som lagunerna och strandängarna utgör. Den sällsynta växten dansk iris blommar på fuktig mark och bland klitterna kan man hitta martorn. Inom reservatet finns också ett av landets största bestånd av grönfläckig padda, samt strandpadda och sandödla.

Sveriges bästa flyttfågellokal

Falsterhalvön är en av landets viktigaste rastplatser för flyttande fåglar. Redan under sensommaren kommer de första flyttfåglarna. En bra dag i månadsskiftet september/oktober kan tusentals fåglar passera yttersta spetsen på Nabben på sin färd söderut. Falsterbo Fågelstation har övervakat flyttfågelsträcket sedan 1950-talet.

Skärfläckan är en karaktärsart för Flommen. Under våren kan man se den eleganta, svartvita vadaren valla sina ungar på reservatets strandängar. Ett projekt som arbetar med att skydda häckande vadarfåglar från predation av däggdjur har varit framgångsrikt och gynnat vadarfåglar som skärfläcka, strandskata och rödbena.

Gamla borgruiner och fyrplatser

Under medeltiden låg Europas största sillmarknad i Skanör-Falsterbo. I Skanörs borg i reservatets norra del satt den danske fogden och tog upp skatt för fisket. Idag finns bara borgkullen med rester av vallgraven kvar. På revlarna mellan centrala Skanör och havet låg de medeltida fiskebodarna. I söder ligger Kolabacken, en rest från Sveriges äldsta fyrplats. Här reste dominikanermunkarna fyrbåkar på 1200-talet. Idag syns bara en kulle av sand uppblandad med kolrester. Fyren längst ute på Nabben byggdes 1796 och släcktes 1990. Inom reservatet ligger Flommens golfbana.

The Falsterbo Peninsula has unique coastal environments shared by people, plants and animals throughout the year. In order to protect and preserve the natural treasures that are found in the sea and on land, several nature reserves have been established on the peninsula. Flommen, just west of Falsterbo, contains not only resting birds and singing toads, but also opportunities for sea bathing and golf.

A Changing Landscape

Waves and wind constantly reshape the landscape of the Falsterbo Peninsula, creating new reefs, bays and lagoons. Flommen takes its name from the shallow, cut-off lagoons (called flommar in Swedish) that lie inland of the sand dunes. The coastal meadows at Flommen were previously the outlying land used by the people in Falsterbo and Skanör for cutting turf and grazing cattle.

A network of paths takes you round the special environments that the lagoons and coastal meadows constitute. The rare Blue Iris flowers on wet ground, and you can find Sea Holly among the dunes. The reserve also contains one of the country's largest populations of European green toads, as well as Natterjack Toads and Sand Lizards.

The Best Place for Birds in Sweden

The Falsterbo Peninsula is one of the country's most important resting places for migrating birds. The first of the migratory birds arrive as early as late summer. On a good day at the end of September or beginning of October, there can be thousands of birds passing the outermost point of Nabben on their journey south. Falsterbo Bird Station has monitored the bird migration since the 1950s.

The Pied Avocet is a characteristic species of Flommen. In spring you can see this elegant, black and white wader tend to its young on the reserve's coastal meadows. There has been a successful project to protect breeding waders from predation by mammals, which has benefited the waders such as Pied Avocet, Oystercatcher and Redshank.

Old Castle Ruins and Lighthouses

In the Middle Ages, Europe's largest herring market was located in Skanör-Falsterbo. The Danish sheriff sat in Skanör Castle in the northern part of the reserve and collected taxes on the fish trade. All that remains today is the mound on which the castle was built and the moat. The fish stalls of the Middle Ages were located on the sandbanks between the centre of Skanör and the sea. Kolabacken lies to the south and is the remains of Sweden's oldest lighthouse. Dominican monks erected a beacon here in the 13th century. All that can be seen today is a hill made of sand mixed with charcoal remains. The lighthouse at the tip of Nabben was built in 1796 and was used up until 1990. Flommen Golf Club's course is within the reserve.

Solnedgång med Måkläppen i fjärran. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • tälta
 • ställa upp huvagn
 • under tiden 1 april - 15 juli beträda eller vistas inom markerat område enligt bilaga 1
 • medföra hund på badstränder mellan kl 06.00 - 20.00 under tiden 1 maj - 31 augusti samt att i övrigt medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 31 oktober
 • rida annat än inom anvisade områden enligt bilaga 1
 • rida på sandklitter samt att under tiden 1 maj - 30 september rida på badstränder eller särskilt anvisade gångbanor till stränderna mellan kl 06.00 - 20.00 enligt bilaga 1

Bilaga 1PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Flommen Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering

- tälta eller ställa upp husvagn

- framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar och parkeringsplatser

- medföra hund på badstränder mellan kl 06.00 - 20.00 under tiden 1 maj - 31 augusti samt att i övrigt medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 31 oktober med undantag för hund som används som apportör vid jaktutövning

- rida annat än inom härför upplåtna områden (bilaga 1), rida å sandklitter samt att under tiden 1 maj - 30 september rida å badstränder eller särskilt anordnade gångbanor till dessa mellan kl 06.00 - 20.00

- anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- under tiden 1 april - 15 juli beträda eller vistas inom årligen med särskilda skyltar utmärkt område inom det i norr belägna revel- och vattenområdet, som angivits med skraffering på bifogade karta (bilaga 1).

Bilaga 1PDF

Observera att naturreservatet Flommen delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Flommen rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1fPDF

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1981

Storlek: 1207 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Skanörs strandparkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E 55.414528, N 12.830194

Parkering, Skanörs borgruinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.420250, E 12.850722

Flommens golfklubbsparkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.393306, E 12.827278

Mindre parkering i söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.384333, E 12.822306

Hitta mig


Skärfläckan är en riktig karaktärsart för Flommens naturreservat. Den eleganta, långbenta vadaren kan under våren ses på Flommens strandängar. Den omisskännliga uppbåtböjda näbben sveps fram och tillbaks längs vattenytan i jakt på små kräftdjur, fiskrom och andra smådjur.
Foto: Mostphotos

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder om FalsterbohalvönPDF

Information board in EnglishPDF

Hinweistafel auf DeutschPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

Virtuell vandring (Google Street view):
Skåneleden från Skanörs strandparkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

360-graders foto (Google Maps):
Falsterbo fyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster