Dalköpinge ängar

Dalköpinge ängar är beläget strax öster om Trelleborg, intill den populära badplatsen Dalabadet. Området är skyddat främst på grund av sin flora, men utgör även en viktig häcknings- och rastplats för flera fågelarter.

Dalköpinge ängar består av öppna betade marker och våtmarker som är betydelsefulla för bland annat fågellivet. Reservatet utgör en av de få obebyggda och fria grönytorna i anslutning till kusten öster om Trelleborg. Naturreservatets ängar sluttar mot fuktstråket vid Gislövsåns forna fåra.

Betesmarker med lång kontinuitet

Troligen har större delen av reservatet aldrig varit under plog, utan har betats under hundratals år. Floran och faunan är väl anpassad till denna form av kulturpåverkan. En mycket artrik kalkfuktäng har bildats i den angränsande marken till kärret, i den forna åfåran. Närheten till havet gör att kärrväxter blandas med marina växtarter.

Andra förekommande vegetationstyper i området är hed och torräng. På de torrare delarna växer bland annat rödkämpar, backsippa, mandelblomma, knölsmörblomma och piggtistel. På de fuktigare partierna finns källfräne, vattenveronika, blankstarr samt maj- och ängsnycklar.

Djurliv

Den sällsynta fjärilsarten igelknoppsrörfly har en fast förekomst i reservatet där dess värdväxter (igelknopp, kaveldun och svärdliljearterna) kan påträffas inom den västra delen av ängarna. Många vadare gästar reservatet och bland annat har tofsvipa, rödbena och enkelbeckasin häckat i området.

Foto: Marie Björkander

Kontakt

Alexander Nordström
naturvårdsförvaltare

E-post alexander.nordstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 17 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • rida utanför anvisade ridleder som finns utmärkta i skötselplanen, se bilagan nedan

Bilaga till skötselplan, ridleder Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- framföra motorfordon annat än på därför avsedda vägar

- tälta eller uppställa husvagn

- plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter

- avsiktligt störa djurlivet

- medföra ej kopplad hund

- rida inom området utöver vad som framgår av skötselplan

- göra upp eld

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

Bilaga till skötselplan, ridleder Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1975

Storlek: 23 hektar

Kommun: Trelleborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Större parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.362861, E 13.213389

Parkering Badvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.362139, E 13.214778

Hitta mig

Enkelbeckasin.

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Enkelbeckasinen känns igen på sin långa, raka näbb och på hanens karaktäristiska bräkande ljud i flykten. Det låter som en bräkande get, vilket bidragit till dess smeknamn Himlaget. Ljudet uppstår när hanen störtdyker i luften. De yttersta stjärtfjädrarna spärras då ut och kommer i kraftig vibration. Störst chans att höra detta getbräkande från skyn är under våren inför häckningen.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.