Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra Lökaröd

Södra Lökaröds naturreservat är beläget i en mjuk sluttning ner mot Hörrödsån. Området domineras av lövsumpskog, men dess största naturvärden står att finna i det blomsterrika rikkärret och i den omgivande fuktängen.

Gamla ängsmarker

Området ligger i en bygd som sedan länge har nyttjats av människan. Under en lång tid täcktes i princip hela det nuvarande reservatsområdet av ängsmark, men under mitten av 1900-talet upphörde hävden och området började att växa igen med huvudsakligen al och björk.

Blomsterrika marker

I reservatet finns ett litet rikkärr. Rikkärr är mineralrika myrmarker som hyser en speciell och artrik flora. Sedan 1800-talet har många rikkärr försvunnit till följd av dikning och igenväxning, men Södra Lökaröds rikkärr har klarat sig dels på grund av att det låg i anslutning till en elledningsgata som regelbundet röjdes och senare tack vare engagerade markägares återupptagna slåtter. Till följd av dessa insatser hyser rikkärret än idag växter som smörboll, majviva, majnycklar och kärrknipprot. De blomsterrika markerna utgör hemvist för en mängd fjärilsarter och här finns bland annat de ovanliga arterna silversmygare, sotnätfjäril och sexfläckig bastardsvärmare.

Fuktäng och sumpskog

I anslutning till rikkärret finns en buskrik fuktäng med bland annat gökblomster och ängsvädd. Större delen av reservatet består dock av lövsumpskog. Inslaget av död ved är relativt högt trots att skogen är ung och bland annat födosöker större hackspett i området.

Hörrödsån

Intill reservatet rinner Hörrödsån med sitt klara vatten. Här lever bland annat den rödlistade vattenmyrlejonsländan. Längs med ån finner man även ett bestånd med aklejruta.

Hörrödsån. Foto: Alex Regnér

Hörrödsån. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • samla ved eller pinnar
  • utplacera främmande föremål, till exempel geocachar
  • samla in ryggradslösa djur

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

3. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

4. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel,

5. samla in ryggradslösadjur, t ex fjärilar, skalbaggar eller mollusker,

Det är förbjudet utan Länsstyrelsens tillstånd att:

6. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens godkännande att:

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 5 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Kärrlnipprot

Illustration: Katarina Månsson


Kärrknipprot är en exklusiv orkidé som trivs liksom namnet antyder i fuktiga marker. Du hittar den i kalkrika kärr och fuktängar. Stjälken kan bli upp till en halv meter hög. Blommorna är få men stora i den ensidigt vända klasen. Blommorna har grönaktiga eller rödbruna kalkblad upptill och en vit, utskjutande läpp med gula teckningar. Kärrknipproten blommar i juli-augusti och den är fridlyst i hela landet.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 615.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss