Onslunda sten

Onslunda sten ligger på Onslunda bys gamla utmark, där man förr i tiden hade gemensam betesmark. Idag är reservatet skogsklätt med främst bokskog. Utbredningen av flerstammig, knotig bok saknar motsvarighet i Sverige och utgör ett levande kulturminne, en rest av den skogstyp som tidigare präglat stora delar av Skånes mitt.

Unik kulturskog

Bokskogen vid Onslunda sten är tydligare än de flesta andra skogar en kulturprodukt präglad av den historiska hävden. I reservatet finns en flerstammig lövskog, Sveriges största, som domineras av bok och avenbok och som är resultatet av en ålderdomlig skogsskötsel. Skogens karaktäristiska utseende har sannolikt uppstått till följd av bete och ved- och virkestäkt. Byborna har regelbundet men sparsamt huggit ner trädstammar och sedan låtit de kvarlämnade stubbarna skjuta nya skott. På så vis har träden med tiden utvecklat sitt flerstammiga utseende. Skottskogsbruket var vanligt förekommande i mellersta Skåne fram tills mitten av 1800-talet och utgjorde främst en källa till klenvirke.

Mindre delar av skottskogen i Onslunda sten har under 1900-talet ersatts av gran- och lärkplanteringar. I reservatet finns även en artrik alsumpskog.

Skånes största nyckelbiotop

Stammarna i skogen kan ge intryck av att vara klena och unga, men vanligtvis står de på socklar eller stubbar som är betydligt äldre. Inslagen av gammal ved i kombination med den långa skogliga kontinuiteten har lagt grunden för reservatets höga biologiska värden. Hela 101 hektar i området har klassats som nyckelbioptop vilket innebär att nästan hela reservatet ingår i vad som troligtvis är Skånes största nyckelbiotop. I skogen har man funnit bland annat 23 signalarter och 4 rödlistade lavar. Bokvårtlav, bokkantlav och rosa lundlav som alla är knutna till äldre bokar förekommer i reservatet. Till områdets fåglar hör bland annat stenknäck, nötskrika, skogsduva och mindre hackspett. Vildsvin, kronhjort och älg förekommer i reservatet.

Friluftsliv

Området har idag inga markerade leder för vandring. Men det finns ett fåtal skogsvägar genom området som kan användas vid promenad.

Foto: Magnus Berglund

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil
  • anordna tävlingar eller lägerverksamhet
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada jordformation, stenmurar, block, hällar, stenar eller andra naturföremål eller kulturlämningar,

2. bortföra ved eller skada träd, buskar, stubbar och död ved,

3. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,

4. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

5. medvetet störa det vilda djurlivet eller tamboskap,

6. medföra okopplad hund,

7. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

8. framföra motordrivet fordon utanför allmän eller enskild väg,

9. göra upp eld,

10. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

12. inplantera växt- eller djurarter.

Vidare är det utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:

13. anordna tävlingar eller lägerverksamhet,

14. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 116 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.620778, E 14.077222

Hitta mig


Rosa lundlav är en tunn, grågrön lav som bara täcker en yta stor som några frimärken. På denna grågröna lavkropp (bål) syns små rosa prickar. Det är lavens fruktkroppar. Du kan se laven på runt en meters höjd på gamla trädstammar, ofta av bok, lönn och ek. Förutom i ädellövskogar hittar du laven på gamla träd i alléer och på kyrkogårdar.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

Informationsskylt Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.