Högaborg

Ett par kilometer öster om Tomelilla tätort ligger naturreservatet Högaborg. Reservatet är beläget i ett flackt jordbrukslandskap men rymmer några smådammar med ett oerhört rikt grodliv. Här finns bland annat den ovanliga lökgrodan.

Högaborg består till största delen av öppen betesmark och planterad ekskog. Ett par planterade grandungar finns också i reservatet. Större delen av reservatsområdet har under 1900-talet nyttjas som åkermark och mindre delar har varit utsatta för täktverksamhet.

Lökgrodor

Högaborg är beläget i en trakt som tidigare hyst betydande populationer av lökgroda och 1994 observerades arten vid ett småvatten i området. Lökgrodan är typisk för det öppna jordbrukslandskapet och trivs i områden med näringsrika småvatten. Eftersom den gräver ner sig dagtid och under vinterdvalan kräver den sandiga eller lätta jordar som den klarar av att gräva i. I Högaborg har arten ett av sina starkare fästen i landet.

Andra groddjur

Lökgrodan är dock bara ett av de många groddjur som trivs i Högaborg. Här finns även lövgroda, långbensgroda, klockgroda, vanlig groda och vanlig padda samt större och mindre vattensalamander. Man har även gjort försök att plantera in grönfläckig padda i reservatet.

Backsvalor

Utöver groddjur kan man även få se backsvalor i reservatet. De gräver sina tunnelformade bon i de grusiga slänterna i det gamla täktområdet.

Lövgroda. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta utanför anvisade platser
  • ställa upp husvagn/husbil utanför anvisade platser
  • rida eller köra med häst
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål, ytbildning, hägnader eller andra anordningar,

3. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

6. föra motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar,

7. tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat än på för ändamålet upplåtna platser,

8. utan markägarens medgivande rida eller köra med häst,

9. göra upp eld annat än på för ändamålet anlagda platser,

10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

11. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 17 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.538750, E 14.009944

Hitta mig


I Högaborg har lökgrodan ett av sina starkaste fästen i landet. Artnamnet kommer från att lökgrodan utsöndrar en vitlöksaktig lukt när det störs. Lökgrodan får stora yngel som i slutfasen rentav är större än de fullvuxna djuren.
Foto: Karl-Johan Pålsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 476.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i kartan. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.