Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Karlaby mosse

Karlaby mosse är en oas för många vilda växter och djur i åkerlandskapet utanför Simrishamn. I dess betesmarker finns blöta områden med så kallade rikkärr. Det kalkrika markvattnet bidrar till att här finns många och ovanliga arter, inte minst bland växter och snäckor. I mattorna av späd skorpionmossa växer vitblommande gräsull och vildlin och rosa-lila majvivor och ängsnycklar. Runt omkring breder åkermarken ut sig. Reservatet saknar anordningar för friluftsliv.

Rikkärr – tuff miljö med många arter

I Karlaby mosse finns tre kalkrika kärr, så kallade rikkärr. De är både ovanliga och ovanligt artrika. Karlaby mosses rikkärr är dessutom extremt kalkrika och kallas därför extremrikkärr. Här är pH över 7, samtidigt som det är brist på kväve och fosfor. Den extrema miljön skapar tillsammans med slåtter och bete en spännande mix av sällsynta blommor, mossor och snäckor.

Småvänderot – en av rikkärrets pärlor

Det finns gott om bladvass och trubbtåg i Karlaby mosse. Samtidigt finns det rikligt av rara rikkärrsarter som näbbstarr, ängsnycklar, gräsull, vildlin, tätört, majviva och den exklusiva arten är småvänderot. Andra ovanliga blommor är majnycklar, kärrknipprot, kärrspira och slåtterblomma. Till de lite vanligare rikkärrsväxterna hör ängsskära, loppstarr, ängsvädd och darrgräs. En vanlig mossa i Karlaby mosses rikkärr är späd skorpionmossa. Andra rikkärrsmossor är guldspärrmossa, fetbålmossa, kalklungmossa, korvskorpionmossa och källtuffmossa. I denna kalkrika miljö trivs även snäckor som kalkkärrsgrynsnäcka och kärrpuppsnäcka.

En gång storspovens marker

Så sent som 2005 spelade storspoven i området. Det är en mycket ovanlig fågel som är beroende av ett öppet jordbrukslandskap med fuktängar och våtmarker. Kommer den tillbaka?

Friluftsliv

Området är svårtillgängligt och bitvis blött. Periodvis betar djur i markerna. Parkering och friluftsanordningar saknas och kommer inte att iordningsställas. I reservatet finns många trampkänsliga arter, varför besök undanbeds. Respektera hemfridszonen kring gårdarna i området.

Karlaby mosse. Foto: Johan Johnmark

Karlaby mosse. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • samla småkryp som fjärilar, skalbaggar och snäckor
 • plocka växter, mossor, lavar och vedsvampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

 1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, terrängformer eller stenmurar,
 2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 3. samla in ryggradslösadjur, t ex fjärilar, skalbaggar eller mollusker,
 4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

  Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att
 5. placera eller sätta upp tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning.
 6. placera ut för reservatet främmande föremål

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 14 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Parkering saknas

 

Hitta mig

Ängsnycklar.

Illustration: Katarina Månsson


I Karlaby mosse finns flera olika orkidéarter. En av dem är den högresta och kraftiga orkidén ängsnycklar som kan bli över en halvmeter hög.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss