Övraryd

Övraryd ligger mellan Lönnsboda och Hökön. Här finns en av Skånes finaste naturskogar med gammal gran och tall. I denna trolska skog lever tjädern. Allt började med Loshultsbranden 1921. Det är ett stiglöst land som uppskattas för sin orördhet och tystnad. Smörgula ängabollar, eller smörbollar som de egentligen heter, är några av de ängsväxter som sätter färg på betesmarkerna utmed ån sommartid. Parkering och vandringsstigar saknas.

Slingrande å och ås från istiden

Naturreservatet Övraryd består av två delområden, dels ekbacke och betesmarker vid Rönnebodaån i sydost, dels gammal naturskogslik barrskog väster om Övraryd. Nära Rönnebodaån finns en rullstensås. Det är ett fragment av en lång åsrygg som går att följa från Biskopsgården 3 kilometer norrut och hela vägen ned på Kristiansstadslätten via Glimåkra och Knislinge. Rönnebodaån har här ett slingrande lopp och har under en mil samma sträckning som isälven när inladsisen smälte för mer än 10 000 år sedan. Ekbacken i sydost består delvis av förstenad magma, eller diabas. Sådana här stråk av diabas i urberget är vanliga i norra Skåne.

Spår från förr - sågmöllor och förkolnade stubbar

Rönnebodaån och dess omgivningar har varit viktig för människor sedan stenåldern. Marken utmed ån har troligen varit öppen och brukad sedan bronsåldern. Dagens ängsmarker kan med andra ord vara mer än 3000 år gamla. Även skogen var gles och användes för bete under tidigt 1800-tal. Senare under 1800-talet blev skogsproduktionen allt viktigare. Något som tog ytterligare fart efter Loshultsbranden 1921. Produktionen ökade enormt när allt brandskadat timmer skulle tas omhand. Det visar inte minst resterna efter den gamla sågmöllan vid Rönnebodaån och det stora så kallade sågplanet intill. En yta som användes för hantering och förvaring av stockarna. Än idag finns förkolnade stubbar i skogen som påminner oss om denna omfattande brand som härjade för mer än hundra år sedan. En brand som banade väg för dagens tjäderskog.

Loshultsbranden gav naturskog med tjäder och hänglav

Dagens barrnaturskog har vuxit upp spontant efter Loshultsbrandens härjningar år 1921. Eftersom all näringsrik matjord brann upp växte träden mycket långsamt. Det är en så kallad senvuxen skog. Det finns som exempel en granstubbe i området på 12 cm som har 70 årsringar. Skogen har likheter med den skog som finns i fjällen. Granarna är höga och behängda med hänglavar. Här finns dessutom en hel del senvuxen tall, björk och asp. På marken finns rikligt med blåbärsris och en del lingonris. Detta är entitans, spillkråkans och tjäderns skog. Inför bildandet av reservatet fanns en hel familj med tjäder. Något som är mycket ovanligt i Skåne.

Blomrika ängsmarker längs ån

Strandängarna utmed ån översvämmas om våren och hålls öppna och blomrika genom bete och slåtter. Här växer den ovanliga småvänderoten i tusental och granspiror och smörbollar i hundratal. Tidigare fanns även den mycket sällsynta klockgentianan. I de lite torrare delarna finns andra rara ängsväxter som backsippa, jungfrulin, slåttergubbe, svinrot och slåtterfibbla. Även klassiska ängsgräs som stagg och darrgräs går att hitta. Insekter som du kan se leta nektar och pollen i ängens blommor är ängsmetallvinge, violettkantad guldvinge och olika bastadsvärmare. Ser du en åkervädd kan du också få se väddsandbiet. Detta kräsna och ganska ovanliga bi håller till i de torrare delarna med solvarm sand. Fåglar som ses flyga i området är stare, grönfink, gröngöling och buskskvätta.

Friluftsliv

Övraryds naturskog med gammal gran och tall erbjuder orördhet och tystnad. Stigar saknas så du får ströva fritt bland stock och sten i denna tjäderskog. I sydost finns blomrika strandängar längs ån som delvis översvämmas. Naturreservatet Övraryd gränsar till naturreservatet Nedraryd i sydost. Båda saknar parkering.

Övraryd. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda annat än med friluftskök
 • ställa upp husvagn/husbil över natten

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmur eller naturföremål,
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,
 3. elda annat än med friluftskök,
 4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 5. gräva upp växter,
 6. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 7. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 8. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål.

  Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:
 9. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,
 10. anordna och organisera tävling, träning, lägerverksamhet eller liknande arrangemang,
 11. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel eller liknande, annat än tillfälligt, i mer än tio dygn. Naturreservatets förvaltare ska alltid informeras innan sådana anordningar sätts upp i reservatet,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2024

Storlek: 34 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Parkering saknas

Hitta mig

Spillkråka.

Illustration: Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss