Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ravnarp

Ravnarp är en botanisk pärla som ligger nordväst om Osby. Kanske Göinges svar på Linnés Råshult? Här ramar stenmurar in de blomrika betesmarkerna. Bortom den öppna marken reser sig den gamla bokskogen. Det finns inga friluftsanordningar, men du kan ströva fritt i betesmark och skog. Parkering saknas.

Stenmursomgärdade betesmarker och varggrop?

Ravnarp ligger väster om Helgeån i en kulturpräglad bygd med betesmarker omgivna av skog. Betesmarkerna användes förr som åker- och ängsmark. Något som alla stenmurar och odlingsrösen vittnar om. I de gamla åkrarna finns även trapplika avsatser. Det är spår efter så kallade terrassodlingar. Lite mer frågetecken finns kring en grop som ligger i kanten till ädellövskogen. Kanske är det en gammal varggrop. En grop som man fångade varg i på 1800-talet. I reservatet finns samtidigt rester efter en gammal smedja och ett äldre torp. I modernare tid låg det en dansbana i närheten av den förmodade varggropen.

Slåtteräng med slåttergubbe och gullviva

I den slåttrade ängsmarken finns en värdefull flora. Här kan du bland annat hitta den gulblommande och sällsynta slåttergubben. Andra exempel på ängens blommor är ängsskallra, höskallra, toppklocka, stor blåklocka, prästkrage, ängsvädd, gullviva, smörboll, gökblomster, grönvit nattviol och Jungfru Marie nycklar. I ängen finns hamlade (topphuggna) lindar, fristående grova ekar och bukettlika hasselbuskar.

Fåglar som du kan se flyga i området är stare, ladusvala, svartvit flugsnappare och den grönskimrande hackspetten gröngöling. Bland insekterna finns färgglada arter som den svartröda mindre bastadsvärmaren och den turkosgröna ängsmetallvingen.

Bokskog med spillkråka och svarthätta

Områdets ädellövskogar består främst av bok i olika ålder, men på sina ställen finns även ek och andra lövträd. Genom naturvårdande åtgärder skapas mer död ved. Det gynnar ovanliga vedlevande skalbaggar, trädlevande mossor och lavar, samt vedsvampar. I skogen kan du se den stora, svarta hackspetten spillkråka. En annan av skogens fåglar är den grå sångaren svarthätta, som känns igen på sin svarta hjässa, eller kanske mössliknande hätta?

Friluftsliv

Ravnarp ligger 3 km från Visseltofta och ca 1,5 mil nordväst om Osby. Här kan du under stillhet uppleva kulturmiljön och den rika ängsfloran. En väg leder fram till området från Visseltofta, men parkering och friluftsanordningar saknas. Det går bra att ströva fritt i betesmark och skog, men undvik hund bland betesdjur. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Betesmark i Ravnarp. Foto: Johan Johnmark

Betesmark i Ravnarp. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Invigning av den botaniska pärlan Ravnarp

Vi inviger det nya naturreservatet Ravnarp med traditionell lieslåtter i mitten av juli. Slåttern bidrar till fortsatt rik blomning i ängarna i reservatet som beskrivs som Östra Göinges svar på Linnés Råshult. Här möts du av ett kulturpräglat landskap med många stenmurar och blomrika ängsmarker.

Anmälningsdatum är passerat

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Trampa inte på växterna Trampa inte på växterna

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Tänk på att inte:

 • ha hund okopplad
 • elda annat än med friluftskök
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • gräva upp växter

Du kan läsa föreskriften i dess ursprungliga lydelse i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmur eller naturföremål,
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,
 3. elda annat än med friluftskök,
 4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 5. gräva upp växter,
 6. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 7. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 8. anordna och organisera tävling, träning, lägerverksamhet eller liknandearrangemang,
 9. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmandeföremål.

Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:

 1. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,
 2. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel eller liknande, annat än tillfälligt, i mer än tio dygn. Naturreservatets förvaltare ska alltid informeras innan sådana anordningar sätts upp i reservatet,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 11 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Angöringspunkt - parkering saknas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.420400, E 13.837567

Hitta mig

Gullviva.

Illustration: Katarina Månsson


Gullvivan blommar redan i maj, kort efter vitsippan. Den förknippas med sommaräng, men i takt med att betesmarker och ängar växer igen minskar den i antal. Gullvivan är numera fridlyst. Förr användes blommorna till att färga brännvin och snus. Gullvivan har både kallats Sankt Pers nycklar och Jungfru Marie nycklar i äldre tider, namn som numera bärs av några av våra vilda orkidéer.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss