Nytebodaskogen

Nytebodaskogen, belägen norr om sjön Immeln, är det enda skånska naturreservatet med naturskogsliknande barrskog. 2000-talets stormar och angrepp från granbarkborrar har gått hårt åt reservatets granbestånd, men ännu tronar över 200 år gamla tallar i Nyteboda. Flera olika ugglor trivs i den gamla skogen och här kan man bland annat få höra sparvuggla och pärluggla.

Stormhärjad naturskog

I Nyteboda har skogen i stort fått sköta sig själv, vilket tidigare gav reservatet naturskogskaraktär. Många träd i skogen är runt 200 år gamla, men en del tallar är över 250 år gamla. I reservatet finns också delar av de två små insjöarna Norra och Södra Kroksjön samt en liten myrgöl, Lommagyllet. Marken är mycket blockrik och på många ställen täckt av ett tjockt lager mossa.

Nytebodaskogen drabbades hårt av stormen Gudrun i januari 2005. Många träd, främst granar, fälldes i stormen och året efter började granbarkborre att etablera sig bland de vindfällda träden. Granbarkborrens framfart har tillsammans med ytterligare stormar gett upphov till den stora mängd döda och omkullfallna granar som vi ser i reservatet idag. Syftet med reservatet är att låta den gamla skogen utvecklas fritt och därför lämnas de döda träden kvar där de fallit. Längs med vägar och stigar har döda träd röjts undan men i övrigt är skogen mycket otillgänglig.

En okaraktäristisk del av Skåne

För den som ändå beger sig till Nytebodaskogen finns mycket att upptäcka. Reservatet erbjuder miljöer som annars är ovanliga i Skåne. Intill Lommagyllet växer tranbär och den doftande myrliljan och i skogen finner man både orkidén knärot och linnéa. Många insekter trivs i den gamla skogen med sin rikliga förekomst av död ved.

Barrskogens fåglar

I Nyteboda trivs också den gamla barrskogens fåglar, bland annat kungsfågel, tofsmes, svartmes och flera hackspettarter. Mest känt är Nyteboda dock för sina många ugglor. Från februari till april kan man höra både pärluggla och sparvuggla, men i reservatet kan man även träffa på kattuggla och hornuggla.

Spår av svedjebruk

Trots att träden i Nyteboda är gamla så har det inte alltid varit skog här. Före den nuvarande skogsgenerationen utnyttjades skogsmarken för såväl bete som odling. Äldre handlingar samt spår i marken i form av kolpartiklar och små odlingsrösen visar att det har bedrivits svedjebruk här.

Friluftsliv

Genom detta lilla reservat går Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 5) i öst-västlig riktning. Under vintern 2020/2021 färdigställdes en rundvandring på några kilometer i reservatet. Den tar dig förbi Lommagylets östra strand och vidare via Södra Kroksjön. Utöver dessa leder är terrängen svårtillgänglig. Var uppmärksam på fallande träd och grenar. Parkering finns i anslutning till reservatet.

Det finns stor risk för att delar av träd eller hela träd faller mycket snabbt och plötsligt, inte minst under blåsiga dagar och perioden därefter. Var alltid uppmärksam på riskerna med fallande träd och grenar om du går i reservatet!

Foto: Jörgen Nilsson

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

 Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • rida
 • framföra motorfordon annat än till parkeringen via infartsvägen förbi Grantorpet, se beslutskartan

Beslutskartan Pdf, 312.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla:

 • att störa djurlivet, tex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller genom klättring i boträd,

 • att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

 • att rida,

 • att göra upp eld,

 • att framföra motordrivet fordon inklusive moped annat än på infartsvägen förbi Granatorpet till parkeringsplatsen (se beslutskartan),

 • att parkera annat än på särskild anvisade platser,

 • att tälta eller ställa upp husvagn,

 • att ta ympris, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, tex genom att plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,

 • att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

 • att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,

 • att anordna orienteringskontroller, snitslade spår och liknande samt

 • att utan naturvårdsförvaltarens tillstånd utnyttja reservatet för organiserad friluftsverksamhet av vad slag det vara må.

Beslutskartan Pdf, 312.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1981

Storlek: 56 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.328278, E 14.384306

Hitta mig

Sparvuggla.

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Sparvugglan är Europas minsta uggla, stor som en domherre. Den är ganska orädd och kan ses flyga dagtid, även om den är mest aktiv i gryning och skymning. Den äter möss, sork och småfåglar. Den häckar gärna i holkar som vi människor sätter upp.

Mer information