Nytebodaskogen

Nytebodaskogen, belägen norr om sjön Immeln, är det enda skånska naturreservatet med naturskogsliknande barrskog. 2000-talets stormar och angrepp från granbarkborrar har gått hårt åt reservatets granbestånd, men ännu tronar över 200 år gamla tallar i Nyteboda. Flera olika ugglor trivs i den gamla skogen och här kan man bland annat få höra sparvuggla och pärluggla.

Stormhärjad naturskog

I Nyteboda har skogen i stort fått sköta sig själv, vilket tidigare gav reservatet naturskogskaraktär. Många träd i skogen är runt 200 år gamla, men en del tallar är över 250 år gamla. I reservatet finns också delar av de två små insjöarna Norra och Södra Kroksjön samt en liten myrgöl, Lommagyllet. Marken är mycket blockrik och på många ställen täckt av ett tjockt lager mossa.

Nytebodaskogen drabbades hårt av stormen Gudrun i januari 2005. Många träd, främst granar, fälldes i stormen och året efter började granbarkborre att etablera sig bland de vindfällda träden. Barkborren spred sig senare även till levande granar i reservatet. Granbarkborrens framfart har tillsammans med ytterligare stormar gett upphov till den stora mängd döda och omkullfallna granar som vi ser i reservatet idag. En del döda granar står ännu men kommer efterhand att falla omkull. På grund av detta är det mycket riskabelt att vistas i reservatet – i synnerhet när det blåser. Syftet med reservatet är att låta den gamla skogen utvecklas fritt och därför lämnas de döda träden kvar där de fallit. Längs med vägar och stigar har döda träd röjts undan men i övrigt är skogen mycket otillgänglig.

En okaraktäristisk del av Skåne

För den som ändå beger sig till Nytebodaskogen finns mycket att upptäcka. Reservatet erbjuder miljöer som annars är ovanliga i Skåne. Intill Lommagyllet växer tranbär och den doftande myrliljan och i skogen finner man både orkidén knärot och linnéa. Många insekter trivs i den gamla skogen med sin rikliga förekomst av död ved.

Barrskogens fåglar

I Nyteboda trivs också den gamla barrskogens fåglar, bland annat kungsfågel, tofsmes, svartmes och flera hackspettarter. Mest känt är Nyteboda dock för sina många ugglor. Från februari till april kan man höra både pärluggla och sparvuggla, men i reservatet kan man även träffa på kattuggla och hornuggla.

Spår av svedjebruk

Trots att träden i Nyteboda är gamla så har det inte alltid varit skog här. Före den nuvarande skogsgenerationen utnyttjades skogsmarken för såväl bete som odling. Äldre handlingar samt spår i marken i form av kolpartiklar och små odlingsrösen visar att det har bedrivits svedjebruk här.

Det finns stor risk för att delar av träd eller hela träd faller mycket snabbt och plötsligt, inte minst under blåsiga dagar och perioden därefter. Var alltid uppmärksam på riskerna med fallande träd och grenar om du går i reservatet!

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

 Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn
  • rida
  • framföra motorfordon annat än till parkeringen via infartsvägen förbi Grantorpet, se beslutskartan

BeslutskartanPDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla

att störa djurlivet, tex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller genom klättring i boträd,

att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

att rida,

att göra upp eld,

att framföra motordrivet fordon inklusive moped annat än på infartsvägen förbi Granatorpet till parkeringsplatsen (se beslutskartan),

att parkera annat än på särskild anvisade platser,

att tälta eller ställa upp husvagn,

att ta ympris, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, tex genom att plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,

att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,

att anordna orienteringskontroller, snitslade spår och liknande samt

att utan naturvårdsförvaltarens tillstånd utnyttja reservatet för organiserad friluftsverksamhet av vad slag det vara må.

BeslutskartanPDF

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1981

Storlek: 56 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.328278, E 14.384306

Hitta mig

I Nytebodaskogen har man chansen att få uppleva flera olika ugglearter. En av dem är kattugglan. Kattugglan är, tillsammans med pärlugglan, Sveriges vanligaste uggla. Den häckar i håliga träd och det vanligaste lätet består av ett dallrande hoande som ofta besvaras av ett ljusare ke-vitt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.