Böke myr

Naturreservatet Böke myr är en del av en större myr som ligger i Blekinge län och kallas Albertas myr. Även denna del är skyddad som naturreservat.

Liten del av en större myr

Den skånska delen av myren är utdikad och har vuxit igen med träd. I öppnare delar av reservatet kan man hitta bland annat kallgräs, en art som vanligtvis påträffas betydligt längre norrut i landet. Tjäder och trana förekommer i reservatet och älg och vildsvin är vanliga i området. De största naturvärdena finns dock på andra sidan länsgränsen, i Albertas myrlänk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Hela myren ligger avsides och saknar stigar. Böke myr är svårtillgängligt och litet. I södra delen av Albertas myr finns dock en parkeringsplats.

Foto: Johan Johnmark

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • plocka eller gräva upp växter eller vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada torvmarken, terrängformer, levande eller döda träd eller stubbar,

2. plocka eller gräva upp växter eller vedlevande svampar,

3. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

4. anbringa tavla, skylt, inskrift, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning.

5. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 4 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Vildsvin är mycket skygga och visar sig sällan, men det är lätt att se var de har bökat någonstans. Ibland kan man även hitta borst som har fastnat i barken på ett träd efter att ett vildsvin har kliat sig.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.