Veberöds ljung

De gamla ekarna på Veberöds ljung har vakat över landskapet i flera hundra år. Föräldrarna till dagens ekar stod här när Linné var på besök 1749. Idag är några av träden över 200 år gamla – och fulla av liv! Under trädkronorna breder sandiga betesmarker ut sig, rika på växter och insekter. Intill Klingavälsån och bäcken i väster finns fuktängar med ett gammalt översilningssystem. Det finns inga markerade leder i Veberöds ljung, men det går bra att ströva fritt och njuta av dessa halvöppna betesmarker.

Viktiga gamla ekar

Man har räknat ut att så många som 1500 olika arter är mer eller mindre beroende av gamla ekar. Bäst boplats blir eken när den är riktigt gammal och knotig och får stå öppet och soligt, som här i Veberöds ljung. Vedsvampar, som oxtungssvampen, hjälper till att röta ekens döda ved och skapar på så sätt livsmiljön åt många olika vedlevande insekter. I trädens håligheter kan både fladdermöss och fåglar bygga sina bon.

Veberöds ljung på 1700-talet

När Linné var på besök 1749 vajade säden under ekarnas kronor. Men det var magra åkrar och efter två års odling fick de ligga i träda i 12 år! Det går fortfarande att hitta spår från detta åkerbruk, i form av de gamla åkerogräsen klätt och klubbfibbla.

Artrika betesmarker

Idag betas de sandiga markerna och bjuder på en rik flora och spännande insektsliv. På våren spirar backsippa och mandelblom. Framåt sommaren blommar den skira, blå monken som gärna besöks av det lilla monkesolbiet. I kornas mockor föder dyngbaggar, som krokhorndyveln, upp sina larver. Så trots att den sandiga marken är mager erbjuder den ett rikt växt- och djurliv.

Friluftsliv

Det finns inga markerade leder, men det finns småstigar och det går bra att ströva fritt i Veberöds ljungs trädklädda betesmarker. Undvik att ha hund bland betesdjur. Rastplatser finns i anslutning till tre av reservatets parkeringar. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplats är Humlamaden, i områdets sydvästra del. Veberöds ljung gränsar i öster till det större reservatet Klingavälsåns dalgång Länk till annan webbplats..

The old oaks at Veberöds Ljung have watched over the landscape for hundreds of years. The forefathers of these oaks stood here when Linnaeus visited in 1749. Now the trees are more than 200 years old – and full of life!

It has been calculated that there are as many as 1500 different species that are more or less dependent on old oaks. The best homes are created when the oak is really old and gnarly, standing in an open sunny spot, such as here at Veberöds Ljung. Wood-living fungi, such as beefsteak fungus, help decay the dead wood in the oak and thus create habitats for wood-living insects. In the tree hollows, both bats and birds make their homes.

When Linnaeus visited in 1749, corn swayed under the crowns of the oaks. But the fields were poor in nutrients and after two years of cultivation, they needed to be left fallow for 12 years! It is still possible to see the signs from when the area was cultivated, in the form of the old arable weeds corncockle and lamb’s succory.

The sandy areas are grazed today and have a rich flora and an interesting insect life. Pasqueflower and meadow saxifrage sprout up in the spring. Later in the summer, the delicate, sheep’s bits scabious flowers are a favourite of the small bee Dufourea halictula. Dung beetles, such as Onthofagus fracticornis, raise their larvae in the cow pats. So despite the fact that the sandy soils are poor in nutrients, they still have a rich plant and animal life.

Död ved skapar livsmiljö åt många olika vedlevande insekter. Foto: Carina Zätterström

Död ved skapar livsmiljö åt många olika vedlevande insekter. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda eller använda engångsgrill
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. använda ljudanläggning på ett störande sätt,

5. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. göra upp eld eller använda engångsgrill,

7. parkera på annan än för ändamålet anvisad plats,

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

9. medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljöer, t ex genom att hacka eller flytta på förmultnande ved,

10. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

11. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

12. samla vedlevande svampar, mossor och lavar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 165 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i väster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.631306, E 13.528194

Parkering i norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.637278, E 13.537111

Parkering i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.626139, E 13.531833

Hitta mig

Mandelblom.

Illustration: Katarina Månsson


Mandelblom trivs på torra backar och på andra platser med tunna jordtäcken. Den blommar i maj-juni och har fått sitt namn från blommans diskreta mandeldoft.
Illustration: Katarina Månsson

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss