Klingavälsåns dalgång och Vombs ängar

Klingavälsåns dalgång är ett av Skånes största naturreservat. Det breder i stort sett ut sig på båda sidor om ån från Sövdesjön till Kävlingeån. De fuktiga ängsmarkerna har stor betydelse som häckningsområde för ett flertal våtmarksfåglar och vintertid som rast- och övervintringsplats för gäss och rovfåglar.

Slingrande å

Landskapet är till stor del flackt och öppet med mindre spridda skogsdungar. Det används som åker, betes- och slåttermark. Åns nedre lopp upp till i höjd med Klostersågen är i stort opåverkad av rätnings- och sänkningsföretag. Här slingrar eller meandrar sig ån fram i djupa s-kurvor. På senare år har även flera rätade sträckor restaurerats och fått tillbaka sitt meandrande lopp. Dels i de övre delarna från Vombs ängar till utloppet i Kävlingeån, dels vid Hemmestorps mölla och 2 km österut. Det senare gjordes i ett EU-finansierat Life-projekt (UC4Life – ”Målarmusslans återkomst”).

Rikt fågelliv

Området har ett rikt fågelliv, i synnerhet på Vombs ängar och Karups ängar. Häckande fågelarter är bland annat tofsvipa, storspov, strandskata, sånglärka, gulärla och ängspiplärka samt rent fuktängskrävande arter som enkelbeckasin och rödbena.

På våren rastar grönbena, gluttsnäppa, svartsnäppa och skogssnäppa. Brushane spelar och med lite tur kan man också få se kärrsnäppa och mosnäppa. I november rastar stora mängder tofsvipa och ljungpipare på fälten. Under vår och höst håller även en hel del änder till i området, vanligast är kricka, gräsand, bläsand och gravand. Änderna trivs bäst på blötare delar och gärna i den nyanlagda Hurrahusdammen.

Under hösten domineras fågellivet av gäss. Grågåsen kommer redan i juli-augusti medan bläsgås, vitkindad gås, samt även sädgås kommer senare under hösten. Man kan också få se kanadagås samt spetsbergsgås, fjällgås, prutgås och rödhalsad gås. Ett annat utmärkande drag för Klingavälsåns dalgång är rikedomen på rovfåglar. Havs- och kungsörn, orm- och fjällvråk, tornfalk och blå kärrhök är karaktärsarter bland rovfåglarna.

Natura 2000 och Ramsar

Reservatet ingår i ett Europeiskt nätverk för biologiskt värdefulla naturområden (Natura 2000) och i ett internationellt utpekat våtmarksområde (Ramsarområde).

Friluftsliv

Klingavälsåns dalgång är ett av Skånes största naturreservat och är ett populärt besöksmål för fågelintresserade. Det finns inga markerade leder eller sammanhängande stigar att ta sig runt på och vissa områden har beträdnadsförbud. Däremot finns det flera fågeltorn och rastplatser både i norr vid Vombs ängar och i söder vid Karups ängar. Dessa kan nyttjas för att njuta av både landskapet och fågellivet. Parkeringsplatser finns i anslutning till fågeltornen och rastplatserna.

Klingavälsån is a river that flows gently through the Vomb Depression, meandering timelessly through the surrounding landscape dominated by vast expanses of open ground, alder carrs and wetlands. In spring, the meadows are filled with migratory birds and storks can be seen strutting about on the hunt for frogs or voles. Along the banks of the stream lie the remains of Skåne’s most elaborate flood irrigation system.

The Klingavälsån Valley, along with the Vomb Meadows, is considered to be one of the world’s most valuable wetlands, according to the Ramsar Convention on Wetlands. The meadows were first protected as a natural monument at the beginning of the 20th century, when the diversity of bird life here was noted. The reserve now stretches from just north of the lake Sövdesjön to the Vomb Meadows, east of the lake Vombsjön. This area is also a part of Natura 2000.

Water-meadows Provided Diverse Bird Life

In the past, the nutrients present in the river were used to increase the production of hay. A system of irrigation channels was used to flood the meadows in spring and thus fertilise them naturally. This resulted in more hay for the farmer, but also in a fantastic bird life. Wading birds such as the Redshank, Eurasian Curlew and Common Snipe bred on the meadows. However, the reputation of the Vomb Meadows as a fantastic site for birds faded over the course of the second half of the 20th century as the flood irrigation of the meadows was abandoned. The meadows dried up and the number of birds decreased. Klingavälsån was also straightened over the course of the 19th century as part of the intensive pursuit of new arable land. Work is currently underway to give Klingavälsån back its meandering shape and allow the meadows along the river to become wetter. The course of the river has already regained its undulating appearance by the Vomb Meadows and additional stretches are planned. The bird life is also returning as the wetlands along the river are restored.

Landscape of the Stork

The White Stork is the special ambassador of the wetlands. If we can make the stork feel at home, we also made home for a range of different species. The last native population of storks in Sweden nested at Klingavälsån in 1954. Thanks to the Swedish White Stork Reintroduction Programme, storks have returned to the landscape around the rivers Kävlingeån and Klingavälsån. At Karups Nygård and Hemmestorps Mölla there is an aviary for the storks, and there are ongoing efforts to regain a population of wild-breeding storks. Klingavälsån, a tributary of Kävlingeån, is relatively unaffected by human activity. The relatively unaffected river is home to a diverse range of species, including Stone Loach, European Brook Lamprey and Brown Trout.

Foto: Jörgen Nilsson

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • campa
  • skada eller störa djurlivet
  • plocka eller gräva upp växter
  • vistas i områden där beträdnadsförbud råder. Se reservatskartan nedan för förtydligande.

Reservatskartan med beträdnadsförbudPDF

Observera att naturreservatet Klingavälsåns dalgång delvis överlappas av ett annat naturreservat, Vombs ängar, där fullständigt beträdnadsförbud råder. Detta beträdnadsförbud finns med på reservatskartan.

Du hittar de fullständiga föreskrifterna för både Klingavälsåns dalgång och Vombs ängar i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- campa

- uppgräva eller plocka växter, att skada djur, fågelbon och fågelägg samt i övrigt uppenbart störa djurlivet.

- De öppna marker inom reservatet som ligger mellan dess gräns i söder och vägen Ilstorp-Humlatofta i norr får ej beträdas av allmänheten under tiden 15 april – 1 juli.

- Jakt är tillåten med undantag för jakt å vildgås inom en zon av 300 m på vardera sida ån.

- De bestämmelser som redan gäller för naturreservatet Vombs ängar kvarstår, men kompletteras av här upptagna bestämmelser.

Reservatskartan med beträdnadsförbudPDF

Observera att naturreservatet Klingavälsåns dalgång delvis överlappas av ett annat naturreservat, Vombs ängar, där fullständigt beträdnadsförbud gäller året om. Dessutom gäller följande föreskrifter föreskrifter för Vombs ängar:

- att inom området skjuta eller på annat sätt ofreda fåglarna

- att borttaga eller förstöra deras bon, ägg eller ungar samt

- att utan ägarens eller vetenskapsakademins medgivande beträda området.

Reservatskartan med beträdnadsförbudPDF

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Toalett Toalett
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1968

Storlek: 2119 hektar

Kommun: Lund, Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid fågeltorn i väst, närmre Silvåkralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.676794, E 13.508596

Parkering vid fågeltorn i väst, närmre Vomblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.674750, 13.520611

Parkering i sydost, intill Kumlatoftavägen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.621667, E 13.625028

Parkering i sydost, vid Ilstorps kyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.617250, E 13.653556

Hitta mig

Skogssnäppan lever vid våtmarker i skog. Gamla trastbon nyttjas som bon liksom stubbar eller taket på ett skatbo. I maj lägger honan 3-4 päronformade ägg. Redan vid midsommar kan skogssnäpporna börja sin flyttning söderut. Sträcket avslutas först med ungarnas flytt in i september. Södra Europa och norra Afrika är övervintringsplatser.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

InformationsskyltPDF

Information board in EnglishPDF

Hinweistafel auf DeutschPDF

Mer info på Romeleåsen och Sjölandskapets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.