Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Häckeberga - Skoggård

Skoggård är ett naturreservat inom Häckeberga naturvårdsområde. Den vackra naturen kring slottet och Häckebergasjön är ett populärt utflyktsmål året om. Skogen är mycket gammal och enastående artrik.

Linnés favorit

”Naturen har vid denna gård så mycket självt uträttat, att konsten omöjligen kunde bättra något däri” skrev Linné när han besökte Häckeberga gård 1741. Efter en vandring i bokskogen tyckte han att gården låg vackrare än alla han dittills sett.

Öar med gamla träd

På öarna i Häckebergasjön och på Skoggårds ängar växer gammal ädellövskog med bok, lind och ek. Här står några av naturreservatets allra äldsta och mest värdefulla träd. En del av öarna i sjön har skötts som parker med anlagda gångar och planteringar.

Sällsynta arter

Skogen är väl genomsökt av biologer. Otaliga liggande trädstammar och stående trädjättar har finkammats med lupp efter sällsynta lavar, mossor och svampar. Insektslivet har undersökts noga. Omkring 130 av de funna arterna är rödlistade, vilket betyder att de riskerar att utrotas från Sverige. I naturreservatet får dessa arter en möjlighet att överleva.

Värdefulla ängar intill sjön

Häckebergasjön är reglerad sedan lång tid tillbaka. Ängarna är en torrlagd del av den gamla sjön och hävdades fram till 1950-talet genom slåtter. På Skoggårds fuktiga ängar förekommer brun kärrhök, vattenrall, enkel-beckasin och flera andra våtmarksfåglar. Det finns gott om groddjur, bland annat lövgroda och ätlig groda. Häckebergasjön erbjuder ett fint gäddfiske och möjlighet att fånga stora abborrar och braxar.

Häckebergasjön. Foto: Maria Sandell

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta längre än en natt
 • ställa upp husvagn/husbil
 • färdas på vattenområde med kanot eller annan farkost under tiden 1 mars - 30 juni
 • färdas på vattenområde med motorbåt under hela året

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. tälta under längre tid än en natt, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. färdas på vattenområde med kanot eller annan farkost under tiden 1 april till 30 juni samt med motorbåt under hela året,

8. fånga insekter.

9. framföra fordon annat än på allmän väg,

10. anordna tränings- eller tävlingsarrangemang,

11. medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 324 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Brun kärrhök.

Illustration: Katarina Månsson


Över vassruggarna i strandkanten kan man få se den bruna kärrhöken sväva fram i jakt på byten. Den flyger ofta med vingarna uppåtriktade i V-formation.

Mer information