Dalby fälad no 5

Dalby fälad är ett kommunalt naturreservat som erbjuder en resa tillbaka till forna tiders odlingslandskap. Artrikedomen här är stor och bland annat finns det flera arter av orkidéer.

Artrika betesmarker

Betet har en lång historia i Dalbyområdet. Redan för tusen år sedan började befolkningen låta sina kreatur att beta här. Den långa kontinuiteten i bete har gjort att området fått en särskilt artrik flora. Idag finns det bland annat slåttergubbe, granspira, jungfrulin och svinrot. Flera av arterna är hotade. I Dalby fälads lite blötare delar förekommer det också en del ovanliga växter såsom borstsäv och kattfot. Begreppet fälad är just begrepp som används för att beskriva gamla betesmarker.

Rikkärr med orkidéer

I de betade markerna i reservatet trivs även orkidéerna. Nattviol, majnycklar och göknycklar är några av de arter som finns. Flera av orkidéerna är beroende av så kallade rikkärr. Rikkärren är fuktigare områden som antingen har bete eller som slås med lie där jorden innehåller gott om mineraler.

Fjärilar och fåglar

Den stora mångfalden av växter har också gjort att det finns gott om fjärilsarter. Bland de ovanligare arterna kan bland annat sotnätfjäril och ängsnätfjäril nämnas. Även fåglarna trivs i den lätt buskbeklädda betesmarken. Törnsångare, ärtsångare och hämpling är några av de mest typiska arterna.

Gammal banvall

Dalby fälad innehåller också en gammal banvall. Banvallen finns kvar sedan mitten av 1900-talet när godstrafik kördes genom området. Godstrafiken körde igenom fäladen fram till år 1983.

Foto: Bertil Svensson

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • cykla
  • rida utanför anvisad ridstig

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

2. plocka eller gräva upp växter

3. avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

4. rida, annat än på anvisad ridstig

5. cykla

6. göra upp eld

7. tälta

8. framföra motordrivet fordon

9. medföra ej kopplad hund

10. anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning – informationsskyltar och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 14 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Slåttergubbe växer på torra, friska marker och är mycket känslig för gödsling. Arten har minskat kraftigt i takt med att naturbetesmarker har försvunnit från landskapet. Slåttergubbe har länge nyttjats som medicinalväxt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Lunds kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över SkrylleområdetPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.