Pråmlyckan

Pråmlyckan ligger inne i Lomma tätort, granne med naturreservatet Slättängsdammarna. Här har naturen återtagit lämningar efter tidigare tegelframställning. I och omkring de numera vattenfyllda lertäkterna frodas växter och många är fåglarna, grodorna och fladdermössen som nu hittar sin mat och bostad här.

Dammarna ger liv åt fladdermöss och grodor

I det forna tegelbruksområdet har naturen återerövrat industrilandskapet och gett upphov till en speciell landskapstyp. Fågellivet är rikt kring de vattenfyllda lertäkterna. Här kan du även stöta på både ätlig groda och vanlig groda, men också mindre vattensalamander som känns igen på sin orangefärgade mage. I omgivande busk- och skogsområden har fladdermöss som dvärgpipistrell och vattenfladdermus kollonier. Andra arter som brunfladdermus, nordfladdermus och trollpipistrell kommer framför allt hit för att jaga insekter när skymningen lagt sig.

Oas bortom asfalten

Pråmlyckan ligger tätortsnära och i nära anslutning till Slättängsdammarnas naturreservat. Det är ett område som är enkelt att ta sig till och många promenerar längs de få öppna stigar och vägar som finns. Lite mer utmanande är det att ta sig in i de tätare partierna, en spännande och annorlunda upplevelse väntar.

Pråmlyckan. Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Pråmlyckan. Foto: Adam Bahr, Lomma kommun

Kontakt

Adam Bahr
miljöstrateg, Lomma kommun

E-post adam.bahr@lomma.se

Telefon 0733-41 10 47

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • plocka andra blommor än lupin och kanadensiskt gullris
  • fiska
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra naturföremål,

2. bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter, med undantag för blomsterlupin och kanadensiskt gullris

4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysnings-bestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

5. medvetet störa däggdjur och fåglar,

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på anvisad plats om sådan finns,

10. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,

11. framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar eller parkeringar, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning samt nödvändiga transporter som sker i direkt anslutning till fritidshusbebyggelse,

12. framföra motordriven farkost eller fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan såsom drönare),

13. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns,

14. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området.

15. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

16. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang.

17. cykla utanför gång- och cykelvägar, förutom i direkt anslutning till fritidsbebyggelse,

18. rida,

19. bedriva fiske i vatten inom reservatsgränsen.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 7 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Slånbusken blir närmare 2 meter hög och blommar vackert i vitt om våren. Frukten, det blådaggiga slånbäret har en bitter smak som smakar sötare efter en frostknäpp.
Illustratration: Katarina Månsson

Mer information

Lomma kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guide till naturen i LommaPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.